Kwartierstaat Boomsma-van de Laak

Deze kwartierstaat bevat 390 personen

 
ALGEMEEN
Voorpagina
Bronnen
Afkortingen

ALLE VOOROUDERS
Gesorteerd op nummer
Gesorteerd op achternaam
Gesorteerd op geboortepl.
Gesorteerd op trouwpl.
Gesorteerd op overl.pl.
Analyse volledigheid

PER GENERATIE
Generatie I-VI
Generatie VII-VIII
Generatie IX
Generatie X
Generatie XI
Generatie XII
Generatie XIII
Generatie XIV
Generatie XV
Generatie XVI-XVII
Generatie XVIII-XXI
Generatie XXII-XXIX
Generatie XXX-

WEERGAVE
Standaard
Beknopt

CONTACT
Ludo Both te Zwingelspaan
stuur een e-mail

BEHEER
Inloggen

Overzicht beschikbare kwartierstatenGeneratie IX
(oudbetovergrootouders)

384 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Harmen Douwes (Boomsma) (Dominicus, Dauwes); geb. waarsch. Nijland of Burgwerd tussen 1695-1710; ’gemeen boer’ (1749) (= gewone boer, c.q. noch ’welgesteld’, ’gering’ of ’gealimenteerd’), boer en wo. huisnr. 39 te Burgwerd (1748-1770); overl. Burgwerd na 1770; otr. Gerecht Wonsradeel 29 nov. 1755; tr. Bolsward (r.k. parochie Heilige Martinus) getuigen Anna Mintes en Susanna Hendrix, 29 nov. 1755. ///

Omschrijvinge van familiën in Friesland: Volkstelling 1744«« Omschrijvinge van familiën in Friesland: Volkstelling 1744
Het leven van Harmen:

op basis van de huwelijksakte van kleinzoon Jelle Douwes Boomsma (1830) staat vast dat Harmen en Impke afkomstig zijn van Burgwerd (Woensradeel): "Zijnde mede de Grootouders van vaders, en moeders Zijde overleden, als aan vaders Zijde, Harmen Douwes en Ymkjens Hendriks te Burgwerd". Uit de volkstelling van 1744 en de quotisatie van 1749 blijkt inderdaad dat Harmen in die periode te Burgwerd woonde, toen nog tesamen met zijn 2 zussen.

- volkstelling Burgwerd (1744): Harmen Douwes en 2 susters, Aangeboden Capitalen: £ 5:0:0, Personen: 3
- quotisatie (1749): lokatie: het dorp Burgwerd, bewoner: Harmen Douwes, aantal volwassenen: 3, vermogen: £ 1000, aanslag: £ 29:9:-, diversen: gemeen boer.


Mogelijk veranderde de gezinssamenstelling toen o.a. Harmen in (1761) uit testamantaire dispositie verantwoordelijk werd voor de minderjarige kinderen van zijn overleden zus Rinske en wijlen zwager Simon Jans.

inventarisatie (28-11-1761): "Harmen Douwes, huisman te Burgwerd, Sjouke Douwes (broer), huisman te IJsbrechtum, en Willem Jans, mr. timmerman te Dronrijp, vertonen testamentaire dispositie van wijlen Simon Jans, huisman onder Tjerkwerd, van 7 juni 1752 waaruit blijkt dat zij tot curatoren resp. administratoren zijn benoemd over de kinderen van wijlen Symon Jans en zijn voorkinderen bij wijlen zijn eerste vrouw Rinske Douwes (zus), te weten Antje, Jacob, Lieuwe en Douwe Symons". (Symon Jans, geb. ca. 1705, overl. 1761 te Tjerkwerd, tr. Sensmeer (06-02-1753) met Jantje Johannes, dr. van Johannes Harmens en Sijke Jans. Jantje is geb. en r.k. ged. te Workum (12-03-1728).

In ieder geval weten we zeker uit de door Bonnema & Martens samengestelde speciekohieren van Woensradeel dat Harmen tussen (1748-1770) geregistreerd staat als wonend (zijnde gezinshoofd) te Burgwerd huisnummer 39. Eerst met zijn twee zussen, en later met zijn gezin nadat Harmen ’Dominicus’ Douwes in 1755 te Bolsward in het huwelijk trad met de 37-jarige Imke ’Emerentia’ Hendriks (Ymkjen Hinnis). Harmen was toen ca. 45-60 jaar oud. Zowel het geboortejaar als het overlijdensjaar van hem blijven onbekend. Harmen moet hebben geleefd van ca. 1695-1709 tot in ieder geval ná 1770. Hij stierf in Burgwerd en werd minimaal 60 jaar oud.
De ouders van Harmen Douwes (Boomsma):

Ondanks het ontbreken van een doopakte weten we vrijwel zeker dat de hiervoor beschreven Harmen Douwes de persoon is die we in deze kwartierstaat zoeken. De enige die in aanmerking komen kunnen worden uitgesloten:

Makkum:
Uit de samengestelde speciekohieren van Woensradeel weten we dat er in 1748 maximaal 2 in leven zijnde gezinshoofden tegelijkertijd in Woensradeel zijn geregistreerd onder de naam Harmen Douwes. Eén daarvan woont in Burgwerd, de ander in Makkum. De Harmen in Makkum werd geboren als zoon van Douwe Harmens en Antie Jans, tr. Gerecht en te Makkum (n.h., 20-10-1709), wo. te Makkum. Hun kinderen:
• Harmen Douwes, ged. Makkum 27-04-1710
• Harmen Douwes, ged. Makkum 24-01-1712, overl. Makkum 1749,
• Jan, ged. Makkum (16-11-1713)
• Teeke, ged. Makkum (17-03-1715).

Gezien de overeenkomst tussen de voornamen van dit echtpaar en de kinderen van Harmen en Impke, namelijk Douwe en Antie, verleidelijk om hen aan te merken als ouders. Makkum ligt ten slotte niet ver van Burgwerd, bovendien zijn er geen andere dopelingen met de naam Harmen in de omgeving te vinden. Maar in het Genealogisch Jaarboekje van 1987 (Friese Academie) wordt dit gezin door genealoog Pieter Nieuwland beschreven. De te Makkum gedoopte Harmen Douwes (27-04-1710) is waarschijnlijk overleden. Want: o.b.v. speciekohieren van Woenseradeel weten we zeker dat er in 1748 tenslotte maar 2 personen met de naam Harmen Douwes tegelijktertijd als levend gezinshoofd stonden ingeschreven: de in 1748 nog in leven zijnde Harmen Douwes te Makkum (ged. 1712) en de Harmen Douwes te Burgwerd. Maar aldus Pieter Nieuwland: Harmen Douwes ged. (24-01-1712) tr. te Makkum (09-01-1735) met Antje Binsonides (Minsonides, Mintes, Minnes) en is, conform de speciekohieren, overl. te Makkum (1749). Daarbij laat hij zijn vrouw achter met zes kinderen in de leeftijd van 1 tot 13 jaar. In het quotisatiecohier van 1749 staat dan ook: ’gering arbeider; nu doot en ’t gesin vervallen aan de arme staat’. De Harmen Douwes die we wel zoeken trouwt 6 jaar na zijn overlijden.

Bolsward:
Dan is er volgens de website AlleFriezen nog een Harmen Douwes in Bolsward. Omdat Bolsward niet wordt opgenomen in de door Bonnema & Martens samengestelde speciekohieren van Woensradeel zal ook deze moeten worden uitgesloten. Het betreft Douwe Harmens wo. te Bolsward, tr. Bolsward (17-02-1726) met Lijsbet Sierks wonende te Bolsward. En ook deze Douwe doopt nota bene een Harmen te Bolsward (27-09-1727), maar deze is niet onder "Douwe doopt Harmen" op AlleFriezen te vinden. Wat is hier aan de hand? De lastigheid van deze Douwe is zijn voornaam. Het gaat om een leesfout waardoor AlleFriezen onterecht een Douwe aangeeft. Want op (02-02-1726) gaat te Bolsward voor het Gerecht in ondertrouw ene Buwe Harmens met Lijsbeth Sierks, beiden wonende te Bolsward. Een paar weken later op (17-02-1726)) trouwen de twee te Bolsward in de kerk (n.h.), maar dit keer geeft AlleFriezen een Douwe Harmens aan. Alhoewel Buwe of Bauwe bij het dopen van hun eerste kind Trijntie, ged. Bolsward (13-11-1726), ook nog door AlleFriezen ’Douwe’ wordt genoemd, wordt hij de jaren daarna bij het dopen van hun kinderen gewoon weer Bouwe/Bauwe genoemd. Onder die naam is Bauwe waarschijnlijk ook gedoopt: Bouwe, ged. Burgwerd/Hichtum/Hartwerd (29-05-1699), zn. van Harmen Bouwes en Aaltje Harmens. Uit eigen onderzoek van alle voornoemde aktes is overduidelijk dat het om een Bouwe gaat: op zowel zijn huwlijksakte alsmede op de doopakte van dochter Trijntie, ged. Bolsward (13-11-1726), staat onmiskenbaar een "B" i.p.v. een "D" te lezen. Dit is niet de Douwe die we zoeken.

Burgwerd (conclusie):
Vastgesteld is dat de Harmen Douwes die we in deze kwartierstaat zoeken de persoon moet zijn die in (1748) in Burgwerd (niet Makkum of Bolsward) woont. Omdat het zeker is dat er van (1748-1770) maar één Harmen Douwes in Burgwerd woonde, weten we ook zeker dat de Harmen Douwes die in (1761) in het testament van Simon Jans wordt genoemd één en dezelde persoon moet zijn, namelijk ’Harmen Douwes, huisman te Burgwerd’. De andere namen die in het testament worden genoemd ’verraden’ vervolgens zijn verwantschap met zijn - waarschijnlijk later geboren en wél Rooms-Katholiek gedoopte - broer (Sjouke, tevens bedoeld doopheffer van Douwe), Harmens’ twee zussen (Rinske en Petronilla) en daarmee zijn ouders:

Douwe Lieuwes (Boomsma) en Antje Harmens

Hoe dan ook heeft het er alle schijn van, ook gezien de doopheffers en getuigen, dat de verschillende gezinnen in Burgwerd, Bolsward en Makkum aan elkaar zijn gerelateerd. Dat er geen doopakte van Harmen Douwes (en enkele andere kinderen uit het gezin) kan worden gevonden komt waarschijnlijk doordat hun vader ’papist’ was (een mild scheldwoord voor een katholiek persoon). Bij gebrek aan een Rooms-Katholieke kerk in de buurt, er waren nog nauwelijks wegen en het werk op het land ging voor, was men dan aangewezen op de Hervormde kerk die wel te bereiken was. Maar als gevolg van de Reformatie en de daarop volgende Tachtigjarige Oorlog maakten kerkelijke bezwaren vanuit de hervormden het dopen voor deze katholieke gelovigen vervolgens onmogelijk. Daarom kon men ook niet in de kerk trouwen en waren ze aangewezen op een huwelijk voor het Gerecht.

’<I>Harmen Dauwes et impke Hinnes presentibus Anna Mintes, et Susanna Hendrix</I>’, Bolward 1755.«« ’Harmen Dauwes et impke Hinnes presentibus Anna Mintes, et Susanna Hendrix’, Bolward 1755.

385 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Imke Hinnes n.n. (Emerentia, Impke, Imktjen, Ymkjens, Ymkjen, Iemkje; Hendriks, Henderiks, Hendrix); geb. Boornzwaag; ged. Op de Heide, St. Nicolaasga (Doniawerstal) (r.k. parochie) get. Jildou Hendricks 10 aug. 1718; afk. Burgwerd (1755); overl. Burgwerd vóór 14 nov. 1830; begr. mog. Bolsward 24 nov. 1802 (max. 112 jr.). ///

dooptakte van Imktjen, r.k. parochie in Op de Heide, 1718«« dooptakte van Imktjen, r.k. parochie in Op de Heide, 1718
hun kinderen:

• Antie Harmens (Boomsma) (Antje), geb. Burgwerd, ged. Bolsward (02-03-1758) doopheffer Gerberigh Gerrits, wo. Burgwerd, tr. Rooms-katholieke parochie Heilige Martinus Bolsward (05-05-1781) met Jan Durks (Taekema) wo. te Burgwerd, geb. Hieslum, ged. Blauwhuis (14-04-1754), zn. van Doerk Teekes en Tierckjen Fopkes, overl. Nijland (19-12-1810). Antie overl. waarsch. tussen de doop van haar laatst geboren kind Tjerkjen Jans (19-05-1788) en het 2e huwelijk van Jan Durks die hertrouwt met Wijtske Durks (28-05-1791), eveneens wonende te Burgwerd.
• Dauwe Harmens (Boomsma) (Douwe), zie [192.]
De katholieke schuilkerk Op de Heide

Hoewel de Gouden Eeuw (1600-1700) bekend staat als een eeuw vol tolerantie, gold dat niet voor gelovigen die niet Calvinistisch waren. Gewetensvrijheid was er wel, maar van godsdienstvrijheid was nog geen sprake. Elke Nederlander werd geacht om gereformeerd te zijn, wat anders-denkenden haast dwong om bijeen te komen in een schuilkerk. Een schuilkerk was in theorie een onherkenbaar kerkgebouw, waar groepen stiekem samen kwamen om hun geloof te uiten. De gebouwen waren ’vermomd’ als huis of boerderij en hadden een erg voorzichtige inrichting. Later paste dit zich wel aan naar de smaak van die tijd, die voornamelijk op barok aansloot. De meeste schuilkerken waren ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden - toen zij zichzelf identificeerde als calvinistisch - van Rooms-katholieken, oud-katholieken, remonstranten, lutheranen en dorpsgezinden. Want veel concessies deden de calvinisten in het 17e eeuwse Nederland namelijk niet. Enkel buitenlanders - en mensen die als buitenlander beschouwd werden – mochten vrij hun eigen geloof uitoefenen. Zo werd het Jodendom wel getolereerd.

In 1691, ruim een eeuw na de Reformatie (1580) waarin de katholieke godsdienst verboden was, kreeg Doniawerstal een eigen statie met als eerste priester Christoffel van der Heyde. Deze Rooms-katholieke parochie was gevestigd in Op de Heide (de Heijde), een buurtschap onder St. Nicolaasga dat haar naam dankte aan het feit dat de omgeving er destijds voornamelijk uit heide bestond. In datzelfde jaar werd een pastoorshuis gebouwd; een huis dat beneden werd bewoond door de pastoor, terwijl op de bovenverdieping (zolder) de godsdienstoefeningen werden gehouden. De woning of schuilkerk in Op de Heide was in gebruik tot het jaar 1835, omdat in dat jaar een nieuwe kerk in het dorp Sint Nicolaasga werd gebouwd. De schuilkerk waar in de zomer van 1718 ’Emerentia’ (Imktjen) werd gedoopt is later afgebroken.

Wanneer Imke in Bolsward voor het Gerecht trouwt is haar vader niet aanwezig, maar zij ’heeft consent van haar vader’. Ongeveer een half jaar later, op (09-08-1755), zal de pasgetrouwde Imke getuige zijn bij de doop van haar nichtje Lijsbeth Gerrits Westendorp in de R.K. parochie Heilige Martinus in Bolsward. (Lijsbeth is dr. van Gerrit Douwes en Gerbrich Hinnes, tr. Jacob Ietes Flapper). Net als dat van haar man Harmen blijft het overlijden van Imke een raadsel. Wel werd eind november 1802 te Bolsward een overleden vrouw in het register van overledenen bijgeschreven, ’de echtgenote van Harmen Douwes’. Zij zou dan 84 jaar oud zijn geworden.

386 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jelle Jans (Homminga); ged. mog. Bolsward (n.herv.) 05 jul. 1744; landbouwer en wo. te Longerhouw (1762); overl. Longerhouw; begr. waarsch. Bolsward 27 jun. 1800 (55 jr.); tr. Gerecht Wonseradeel (25-09-1762) en Makkum (r.k., getuigen Dauwe Ijpes en Bauke Thomas) 26 sep. 1762. ///

huwelijksakte ’Jelle Jans et Heertje Joannis’, opgetekend in de Rooms-Katholieke Parochie te Makkum, 1762«« huwelijksakte ’Jelle Jans et Heertje Joannis’, opgetekend in de Rooms-Katholieke Parochie te Makkum, 1762
Homminga

Alhoewel Longerhouw destijds een gehucht was van slechts een paar boerderijen vlakbij Bolsward, leefden er twee jonge gezinnen wiens namen aanverwant zijn. Zij trouwden binnen binnen een half jaar van elkaar te Makkum en hun kinderen werden rondom dezelfde periode te Longerhouw geboren. Terwijl binnen het ene gezin de naam Postma werd aangenomen, werd Imkje Jelles geboren in het gezin van Jelle Jans en Heertje Johannes, blijkens de huwelijksakte van zoon Jelle Douwes Boomsma (Bolsward, 14-11-1830). Jelle Jans en Heertje Johannes tr. te Makkum (26-09-1762) en wonen en stichten hun gezin te Longerhouw.

Uit het 2e huwelijk van Trijntje Aukes, wed. van Jan Jelles, wordt Gatske Jacobs Zeinstra (Gaaske; Zijnstra) (20-07-1812) geboren. Trijntje Aukes neemt bij de doop van Gatske voor het eerst de naam Homminga aan. Later zien we dat Jelle Jans Homminga, de oudste zoon van Jan Jelles ook de naam Homminga van moeders kant aanneemt wanneer hij huwt met Baukje Johannes van der Wal (1825). De opmerking van R.Both ’zij is waarsch. een Homminga’ (2009) is bevestigd (2020): Jelle Jans Homminga is de zoon van Jan Jelles (Homminga) en hij is zoon van Jelle Jans (Homminga). Laatstgenoemde is eveneens vader van ’onze’ Imkje Jelles (Homminga).

387 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Heertje Johannes n.n. (Hettje, Gertie (1743), Gertje; Joannis, Jans (1768)); ged. mog. Bolsward (n.herv.) 25 sep. 1743; wo. Longerhouw (1762); overl. Longerhouw; begr. mog. Bolsward 08 dec. 1806 (63 jr.). ///
hun kinderen:

Jan, geb. Longerhouw, ged. Bolsward en Makkum (06-04-1765), doopheffer Reinske Claeses in plaats van Reinaert Jan; woont te Longerhouw (1792) en huw. (20-05-1792) te Longerhouw/Schettens (n.h.), te Roodhuis (r.k.) en te Oosterend/Hennaard (n.h) met Trijntje Aukes Homminga (Trientie, Trientje, Trintje; Oukes, Oukis). Jan Jelles is overl. en begr. te Franeker (06-12-1807). Zij is geb. te Kubaard en ged. Bolsward (r.k.) (27-06-1768) en is dr. van Auke Sjieuwkes (Augustinus Siuckes) en Gatske Gosses. Trijntje Aukes otr. en tr. 2e te Franeker (29-10-1808/13-11-1808) met Jacob Jans Zijnstra (Zeinstra). Zij is overl. Franeker (14-11-1827).
Imk, zie [193.]
Fetje, geb. Longerhouw, ged. Makkum (05-04-1771), doopheffer Reinske Claeses in plaats van Imken Johannis.


388 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Feyke Claasens (de Boer) (Feike; Klases, Claases, Clases); wo. Schraard (1754); tr. Makkum (r.k.) en Gerecht Wonseradeel 13 jan. 1754 en 19 jan. 1754. /// |||
♦ Let op!

In Werf, K. van der - Kwartierstaat van der Werf worden nr. 128 Feike Clases en 129 Geertje Sipkes als ouders aangehaald van 64 Sipke Feikes van der Werf en 65 Hykke Hylkes. Dit zijn gezien de data niet dezelfde als nr. 194 Siebren Feikes (de Boer) en nr. 195 Iebeltje Hielkes van der Zee in kwartierstaat Boomsma-van de Laak. Mogelijk zijn nr. 388 en nr. 389 niet de gezochte de (Boer).

389 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertje Sijskes n.n. (Gertje; Sipkes); wo. Altena/Idsegahuizen (1754). /// |||

390 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hijlke Sanes (van der Zee) (Hylke, Hijlke Sannes); wo. Gaast (1755/1768); tr. Gaast (n.h.) 15 mei 1768. /// |||
♦ tr. 1e Workum (met attestatie afgegeven, 24-12-1755) met Wytske Hoytes die afkomstig is van Workum.

391 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Rinske Tammes n.n. ((1768)). /// |||


392 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Bartles (Elzinga) (Japik, Bartels); geb. waarsch. Kimswerd (Wonseradeel); ged. waarsch. Kimswerd (n.herv.) 15 feb. 1734; wo. Wijnaldum (1734); overl. vóór 1829 (max. 95 jr.); tr. Kimswerd en Pingjum (n.herv.) 22 mei 1763. ///

393 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertie Baukes (n.n.) (Getje); ged. waarsch. Burgwerd/Hichtum/Hartwerd (n. herv.) 7 apr. 1738; wo. Pingjum (1763); overl. ca. 1772 (34 jr.). ///
♦ 04-05-2010: In doopakte: de dopeling is overleden in 1772. Van haar heb ik geen overlijdensakte gevonden.

394 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
***04-05-2010 Anske Karstens ((); Karstens (1837), Karstes); overl. vóór 12 mrt. 1837; tr. Tzum 14 nov. 1762. /// |||

395 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Trijntje Pieters n.n. ((); Tryntje); overl. vóór 12 mrt. 1837. /// |||


396 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Oepke Fongers (de Boer) (Optatus). /// |||

397 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anna Gerbens n.n.. /// |||

398 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Taekeles de Boer (Tekeles; de Boer, 1849); tr. Makkum (r.k.) 16 jul. 1764. /// |||

399 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Baukje Baukes N.N. (Baukjen). /// |||

400 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Fonger Willems (Roorda) (Fongerke); ged. Irnsum (r.k.) 16 dec. 1736; wo. Deersum (Poppingawier) (1768); otr. Leeuwarden ca. 1768; tr. Huizum en Leeuwarden (n.herv.) 21 jun. 1768. ///

401 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Eeke Sijbrens n.n. (Sybrens). /// |||

402 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerben Ijsbrands (Galema) (Isbrands); geb. Tirns; afk. Tirns wo. Bolsward (1774), afk. Bolsward (1778); otr. 2e Bolsward 13 jan. 1778; tr. 2e Bolsward (gerecht) en Bolsward (r.k.) 4 feb. 1778. /// |||
♦ otr.1e Wonseradeel (25-05-1774) en tr. 1e Ijsbrechtum, Tjalhuizum, Tirns (Wymbritseradeel, n.herv.) en Bolsward (r.k.) (26-05-1774) met Baukjen Sijmons (Boukje, Simons, Simens).

403 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lutske Lieuwes n.n. (Luets, luitske); ged. Workum (r.k.) 8 dec. 1749. /// |||


404 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Wiebe Arjens Hamersma (Wybe, Arriens; Hamersma); overl. vóór 27 nov. 1828. /// |||

405 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Rinske Leenaards n.n. (Reinskie); wo. te Sneek (1828); overl. na 27 nov. 1828. /// |||

406 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Wilhelmus Josephs Limburg (Willem); geb. Werden (DUI) ca.1751; grenadier onder het 2e bataillon van het regiment van prins van Baden, wn. te garnizoen Bergen op Zoom (1781), militair te Brielle (1782); overl. Bolsward huisnr. 276 28 jan. 1847; otr. Bergen op Zoom 17 okt. 1781; tr. Bergen op Zoom (Ned.Herv.) 04 nov. 1781. ///
♦ tr. 2e Jeltje jans van der Weide.

407 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Catharina de Lahei (de la Heij (1781)); geb. Arnhem; wn. Bergen op Zoom 1781; overl. vóór 1859. /// |||
♦ 10-05-2010: verwante naamspellingen zijn de Lahaije, de Laheij, Delahaye, Delahei, De La Hay, De La Haye, Del Haix, La Häy (uit Den Haag?)


408 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jakob Harmens Mulder (Jacob; Muller, Mulder (1813)); geb. ca. 1743; boer en wo. te Schettens (1813); overl. vóór 29 aug. 1859 (max. 116 jr.). /// |||

409 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Joukje Hilles Eyte n.n. (Joukjen); overl. vóór 29 aug. 1859. /// |||

410 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Take Dirks Takema (Taeke; Taekema (Takema, 1813)); overl. vóór 16 mei 1865. /// |||

411 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Sjoukjen Tjallings n.n. (Lolkes); overl. vóór 16 mei 1865. /// |||
♦ de overlijdensgegevens zijn: Sjoukjen Lolkes in haar geboorteakte staat de naam: Sjoukjen Tjallings/F (=Foppes).


412 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hein Sijtses (de Sytzes; Bruin); overl. Nijland vóór 19 feb. 1820. /// |||

413 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Baukje Oenes n.n. (Baukjen); arbeidster te Nijland (1820); overl. vóór 11 nov. 1860. /// |||

414 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Harmen Caspars Segevits (Kaspers); overl. Rien vóór 19 feb. 1820. /// |||

415 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Elisabeth Cornelis n.n. (Kornelis); overl. Rien vóór 19 feb. 1820. /// |||


416 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Theodorus van Bergen (Theodori (1764); van Berghen (1764), van Bergen (1838)); overl. vóór 09 mrt. 1838. /// |||

417 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Johanna Valks (Anna (1764); Valekse (1764), Valks (1837)); overl. vóór 09 mrt. 1838. /// |||

418 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Henricus Zweers ((Hendrik); Sweers, Zweers (1829)); overl. Beuningen 2 mrt. 1790; begr. Ewijk (r.k.) 9 mrt. 1790. /// |||

419 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriana van Erp ((Adriaantje); van Erp (1829)); overl. Beuningen 25 apr. 1817. /// |||


420 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Henricus Krijnen (Hendrik; Crijnen, Krijnen (1863)). /// |||

421 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria van Bergen ((); van Bergen (1863)). /// |||

422 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Antonij van Gemert (Antoon; van Gemert (1862)). /// |||

423 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Joanna van Thoor (Jaantje; van Fhoon (1862)). /// |||

424 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gisbert Föllings ((Veulings (1809))). |||
onderzoek: waarschijnl tr. 1e Derris Ostendorp en tr. 2e Catharina (catharine) Bastians. Waarsch. overl. 01-08-1781 Kessel (a/d Niers, DUI) [bron: P.G.H. Vullings - De familienaam Vullings (Panningen, 01-11-1998)]

425 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Derris Ostendorp; of Catharina Bastians. |||

428 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Wilhelmus Verwoort (Willem; Verwoert). /// |||

429 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Beijer. /// |||

430 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Henrici Bruijst ((1774)). /// |||

431 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Petronella Cnillisse. /// |||


432 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannes van Hooff (Jan, Joannes; van Hove, van Hoofd, van Hoof); ged. Woensel 27 mei 1742; wever (1823); overl. Aalst 22 feb. 1823 (80 jr.); otr. Eindhoven 25 apr. 1767; tr. Eindhoven 10 mei 1767.

433 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Ida Gouwenberg (Geerits, Gouwenberghs, Gouwbergs, Gouberg, Gauwberghs, Gaanenberg, van); geb. waarsch. Aalst 23 mrt. 1732; particuliere (1823); begr. Aalst 1 jun. 1803 (71 jr.). ///

434 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Francis van de Ven (Fransis); geb. Geldrop; overl. Aalst 6 feb. 1810; otr. Aalst (sch. en r.k.) 9 mei 1767; tr. Aalst (sch. en r.k.) 24 mei 1767. /// |||

435 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Elisabeth van den Baar; overl. Geldrop waarsch. 14 mei 1780. /// |||


436 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Petrus van den Nieuwenhoven (Peeter); begr. waarsch. Aalst 9 okt. 1783; otr. Aalst/Waalre 22 okt. en 21 nov. 1758; tr. Aalst/Waalre 6 nov. en 5 dec. 1758. ///
♦ voor nr. 436-439 Harrievan, H. - Genealogie Harrievan (Hubertweb)

437 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriana van Col (Kol); ged. waarsch. Aalst (NB) (r.k.) 11 dec. 1727; begr. waarsch. Nuenen 10 nov. 1778 (50 jr.). ///

438 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacobus van Hoof (Peer; Hove, Hovens); geb. Peer (BEL); begr. Aalst 3 jan. 1795; otr. Aalst (NB) 16 mrt. 1757 (r.k.) en 16 apr. 1757; tr. Aalst (NB) 6 apr. 1757 (r.k.) en schepenbank bijna 34 jaar later op 6 mrt. 1791. ///

439 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Francisca Toonders (Franciska, Francijnna, Franciena, Gielens); ged. Aalst (NB) (r.k.) 21 apr. 1732; begr. Aalst (NB) 17 nov. 1801 (69 jr.).


440 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adrianus Heesterbeek (Heesterbeeck); geb. Leenderstrijp; ged. waarsch. Leende 28 sep. 1727; wo. Leenderstrijp (1776); overl. Leende 10 jan. 1797 (69 jr.); tr. Leende (r.k.) 29 jul. 1753. ///
♦ otr./tr. 2e Leende (28-12-1776/19-01-1777) (n.g.) met Willemina Wilte; afkomstig van Someren (1777). Adrianus en Maria zijn verwanten in de derde graad.
♦ bezat goederen en percelen in Leende aan de Hoogeindeweg en Maakelaar en een Kavel in de Jansborgen (O.R.A. Heeze, Leende en Zesgehuchten, inv.nr. 1675, fol. 159v, 31-12-1776).

441 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria van Vlierden (Marie Jan); ged. Someren 15 nov. 1725; wo. Leenderstrijp (1753); overl. tussen 12 apr. 1771 en 28 dec. 1776 (51 jr.). ///
♦ 01-05-2010: "Marie Jan van Vlierden trok met een borgbrief naar Leende en huwde Adriaan Heesterbeek" (ca. 1753).

- J. Dirkx - Namen van bij ons: van Vlierden, en
- Grevenbroeker Echo’s 2001 nr.36 - de geschiedenis Van Vlierden naar Hamont.

442 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anthonius Engelen (Antonius, Anthonij, Antoine Henri); geb. Someren ca. 1744; ged. Someren 3 mrt. 1745; wo. Leende (1775), landbouwer te Someren (1811/1817); overl. Someren na 18 jan. 1817 (min. 72 jr.); otr. Heeze 7 jan. 1775; tr. Heeze/Leende (r.k.) 22 jan. 1775.

443 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johanna Willem van Asten (Joanna, Jeanne); geb. Leende ca. 1735; ged. Leende 8 mei 1737; landbouwster (1811); overl. Someren (Kanton Asten, departement Bouches du Rhin) Groenstraat 20 mrt. 1811 (75 jr.).
♦ tr. 1e Peeter Jan de Cuijper
♦ Verdeling van de goederen van Willem Wouter van Asten en Hermijn Reulings aan hun kinderen Johanna Willem van Asten gehuwd met Antonij Engelen wonende te Someren, en aan Jacomina Willem van Asten wo. te Leende (O.R.A. Heeze, Leende en Zesgehuchten, inv.nr. 1677, fol. 64v v, 29-06-1780).


444 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Simon Verhoeven (Sijmon, Siemon); ged. waarsch. Valkenswaard 29 nov. 1717; overl. waarsch. Aalst 00 jul. 1769 (51 jr.); otr. Aalst 3 feb. 1759; tr. Aalst 18 feb. 1759. ///

445 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Catharina van den Baar (Catrien, Catharijna; Baer); ged. Aalst (NB) 4 mrt. 1728; begr. Aalst (NB) 12 jan. 1801 (72 jr.).

446 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Godefridus van de Graef (Goort, Goijaert, Goverd; Graeff); ged. Aalst (NB) 16 mrt. 1722; begr. Aalst (NB) 16 jul. 1782 (60 jr.); otr. Aalst (NB) 30 mei 1744; tr. Aalst (NB) 14 jun. 1744. ///
♦ H.van Mierlo - kwartierstaat van Mierlo (06-05-2010)
 • T. van der Zanden - kwartierstaat van der Zanden (06-05-2010)

 • 447 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Henrica van Mierlo (Hendrina); ged. waarsch. Aalst 19 dec. 1720; begr. waarsch. Aalst 1 jan. 1753 (32 jr.). ///


  448 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Adrianus Theodorus van der Laak (van de; Laeck, Laack); ged. Vessem (r.k.) 6 okt. 1739; overl. Hilvarenbeek na 11 apr. 1793 (min. 53 jr.); tr. Middelbeers (r.k.) 13 feb. 1763. ///

  449 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Joanna Joannes Maas (Maes); begr. Oostelbeers 8 apr. 1782. /// |||

  450 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Joannes Dircks van Straten (Jan; Straeten, Straaten); ged. Oirschot 24 mrt. 1722; overl. tussen 1 mei 1767 en 6 mei 1835 (113 jr.); otr. Oirschot 18 apr. en 3 mei 1750; tr. Oirschot 18 apr. en 3 mei 1750. ///

  451 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Anna Maria Petrus Hobbelen (Annemaria, Peter, Peters; Hobbele); ged. Oirschot (r.k.) 27 okt. 1723; overl. tussen 29 mrt. 1767 en 6 mei 1835 (111 jr.). ///


  452 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Nicolaus Nicolaus Vos (Nicolaas, Nikolaas, Nicolai; Vosch); geb. Moergestel; ged. Moergestel (r.k.) 18 aug. 1727; wo. Moergestel (1754); begr. Moergestel (n.g.) 30 jan. 1770 (42 jr.); otr. Moergestel 5 jan. 1754; tr. Moergestel (r.k) 20 jan. 1754.

  453 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Gertrudis Theodorus de Kort (Geertruida, Geertruij; Dirk, Dirck; de Cort); ged. Moergestel (r.k.) 19 jun. 1734; begr. Moergestel (n.g.) 4 okt. 1794 (60 jr.).
  ♦ otr. 2e (sch.)/tr. 2e (sch. en r.k.) Moergestel (08-03-1771/01-04-1771) met Joannes van der Staak (Jan), begr. Moergestel (05-10-1794).

  454 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Gerardus Marcus Versteden (Gerrit, Gerard, Gerrardus; Merkens; Verstede, Verstegen, Versteegen); ged. Oostelbeers (r.k.) 30 jan. 1712; begr. Oostelbeers (ned. geref.en r.k.) 15 dec. en 16 dec. 1767 (55 jr.); otr. Oostelbeers (sch.) 16 aug. 1749; tr. Oostelbeers (sch. en r.k.) 31 aug. 1749 en 7 sep. 1749.

  455 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Henrica Peter de Kroon (Hendrien, Hendrina; Croon); ged. Oostelbeers (r.k.) 25 dec. 1723; begr. Oostelbeers (n.g. en r.k.) 10 apr. 1798 (74 jr.).
  ♦ otr. 2e (sch.)/tr. 2e (sch. en r.k.) Oostelbeers (21-01-1769/05-02-1769) met Joannes de Windt (Jan; Wind, Wint); geb. Bocholt (Land van Luik).


  456 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Petrus Waltherus Bressers (Peter, Peeter; Waltarus, Wouter); geb. Diessen; ged. Diessen (r.k.) 5 okt. 1692; wo. Oirschot (1728); otr. Oirschot (sch.) 24 jan. 1728; tr. Oirschot (sch. en r.k.) 8 feb. 1728. ///

  457 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Anna Maria Judocus van Cuijck (Anneken Joosten; Kuijck); geb. Oirschot; ged. Oirschot (r.k.) 2 aug. 1695; wo. Oirschot (1728); overl. na 10 nov. 1737 (min. 42 jr.). ///
  ♦ tr. 1e Oirschot Ariaan Jans van Enetten

  458 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Judocus Adrianus Hoijdonckx (Joost; Hoijdonks, Hooijdonks, Hoijdonck); geb. waarsch. Diessen tussen 1705-1716; begr. Diessen (r.k.) 28 okt. 1785; otr. Hilvarenbeek (sch.) 9 feb. 1732; tr. Hivarenbeek (sch.) 18 feb. 1732 en Diessen (r.k.) 26 feb. 1732. /// |||
  ♦ 10-05-2010: het BHIC beschikt over online raadpleegbare overlijdensgegevens Diessen vanaf 1806.

  459 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Petronella Cornelis Mertens. /// |||
  ♦ 10-05-2010: ouders zijn verm. Cornelis Mertens Corsten, ged. Diessen (r.k.) ca. 1666; tr. Diessen (r.k.) 12-01-1691 met Maria Laureijs Donckers; ged. Diessen (r.k.) ca. 1666.


  460 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Petrus Adriaens (Peter); otr. Bladel (NB) (sch.) 14 mrt. 1761; tr. Bladel (sch.) 29 mrt. 1761. /// |||
  ♦ otr/tr. 1e Bladel (sch.) (14-03-1761/29-03-1761) met Peternel van den Heuvel

  461 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Catharina Cortens (Catrien; de Korte). /// |||

  462 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Joannes Liebregts (Jan, Libreghts (1750)); overl. waarsch. Middelbeers 3 apr. 1801; tr. Oostelbeers (r.k.) tussen 28 jan. en 5 mei 1748. /// |||
  ♦ in de huw. akte wordt geen exacte datum genoemd.
  ♦ 11-05-2010: voorkomende naamspellingen zijn Libregs, Libreghs, Libregts, Librechts, Liebregs, Liebregts, Libereks.

  463 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Catharina Vennix (Cornelia); ged. Oostelbeers 6 dec. 1730; begr. Oostelbeers (n.g. en r.k.) 23 mrt. 1776 (45 jr.).


  464 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Johannes Janssens (Henry); geb. ca. 1752; dagloner (1812); wn. Hasseltstraat Tilburg (1812). /// |||
  ♦ in de overlijdensakte van zijn zoon Martinus Johannes Janssens wordt hij Henry Janssens genoemd, en zou in 1812 60 jaar oud zijn

  465 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  N.N. N.N.. /// |||

  466 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Martinus van Belkom (Martin; Bellekom); geb. Malines (BEL) ca. 1757; ged. Mechelen (Parochie Sint Katelijne) 6 apr. 1757; wo. Tilburg (1778); overl. Tilburg Kerkwijk nr. 316 7 okt. 1813 (56 jr.); otr. Tilburg 25 jul. 1778; tr. Tilburg (n.g.) 9 aug. 1778.
  ♦ in de huw. akte staat vermeld dat Martinus geb. is in Tilburg ca. 1754, hetgeen onjuist is.

  467 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Anna Cornelia Schreppers (Cornelie, Corneille); ged. Tilburg (r.k.) 21 feb. 1752; wo. Oerle (Tilburg) (1778); overl. Tilburg Kerkwijk 316 22 sep. 1813 (61 jr.).


  468 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Johannes Baptist van den Brekel (Joannis, Joannes; Baptista; Breekel, Beckel); geb. Tilburg ca. 1752; ged. Tilburg (r.k.parochie Sint-Dionysius) 2 okt. 1754; wo. Tilburg wijk Hasselt (1778); wo. Tilburg (1815); overl. vóór 12 jul. 1815 (max. 62 jr.); otr. Tilburg 25 apr. 1778; tr. Tilburg (n.g.) 10 mei 1778. ///

  469 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Adriana Kolen (Koolen, Coolen, Colen); geb. Tilburg ca. 1753; ged. Tilburg (r.k.) 12 aug. 1755; wo. Tilburg wijk Hasselt (1778); spinster (1815/1825); wo. Tilburg (1815); overl. Tilburg 15 nov. 1825 (72 jr.).

  470 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Adriaan Michiel van Oorschot (Adrianus; Oirschot, Oorschodt); geb. Tilburg; ged. Tilburg (r.k.) 31 jan. 1759; arbeider en wo. Tilburg (1815/1832); overl. Tilburg (Hasselt no.462) 18 mei 1832 (73 jr.); tr. ca. 1775-1786. ///
  ♦ otr. 2e (sch.)/tr. 2e (sch.) Tilburg (01-09-1804/17-09-1804) Hendrica Brouwers (Hendrika)
  ♦ huw.akte vele uren naar gezocht (BHIC, RAT, RHCe, RAWB) incl. hulp BHIC mocht niet baten dus waarsch. gehuwd buiten Noord-Brabant; daarnaast wel nog enkele rechterlijke en notarieele bronnen in te zien, waaronder huurcontract in Tilburg en zijn testament, opgemaakt in hetzelfde jaar als het overl. van zijn 1e vrouw.

  471 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Antonia van den Brant (Antonetta, Antonet,; Brand, Brandt); overl. Tilburg (Veldhoven); begr. Tilburg (n.g.) 21 apr. 1804. /// |||
  ♦ zij is mog. geen brabantse; wel blijkt na onderzoek dat de familienaam (Antonetta) van den Brant een voorkomende naam uit Vlijmen is. (12-05-2010)

  472 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Carolus van der Foelaert (Charles, Carel; Foelaart (1785)); geb. Goirle; ged. Goirle (Nederduits Gereformeerd ) 2 dec. 1725; herbergier, gerechtsbode, deurwaarder, jachtopziener en vorster te Goirle (1764-1811); overl. Goirle (n.g.) 10 mrt. 1811 (85 jr.); otr. Tilburg (sch.) 17 feb. 1770; tr. Tilburg (n.g.) 4 mrt. 1770.
  ♦ zie: Gils, J. van - Nijver en notabel Goirle: van der Foelaert (de Brabantse Leeuw 1993)

  473 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Aletta Rovers (Colete); geb. Grave; ged. Grave (n.herv.) 19 apr. 1748; wo. Goirle (1750); overl. Goirle (Kerk no.44) 22 jun. 1818 (70 jr.).

  474 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Joannes Baptista van der Flaas (Baptist; Flaes); ged. Goirle (r.k.) 12 dec. 1745; schoenmaker (1814); overl. Goirle (Kerk no.73) 30 jun. 1814 (68 jr.); otr. Alphen en Riel (n.g.) 12 sep. 1772.
  ♦ dat zij waarsch. voor de r.k. kerk zijn getrouwd blijkt uit de volgende aantekening bij de wettelijke (= n.g.) ondertrouwakte:"den coster tot Goirle heeft relaas gegeven dat de drie geboden alhier onverhinderd gegaan zijn."

  475 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Jacoba Havermans ((1783)); ged. Alphen (Alphen en Riel) (r.k.) 23 aug. 1748; overl. Goirle (Kerk no.73) 29 jan. 1826 (77 jr.).


  476 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Cornelius Mutsers (Cornelis, Corneille; Mutsaers, Mutsaars, Mutsaerts); geb. Moergestel; ged. Moergestel (r.k.) 15 jan. 1744; wo. Moergestel (1770); overl. Moergestel ca. 1791-1813; otr. Moergestel (sch.) 29 dec. 1770; tr. Moergestel (sch. en r.k.) 13 jan. 1771. ///

  477 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Magdalena van den Meijdenberg (Helena, Helene; Mijdenberg, Mijdenbergh, Meydenberg, Medebergh); geb. Enschot ca. 1745; ged. Moergestel ca. 1745; landbouwster en wo. te Moergestel (1819/1822/1830); overl. Moergestel 18 nov. 1830 (85 jr.). ///
  ♦ digitale dooparchieven Enschot niet compleet (13-05-2010)
  ♦ mog. is haar overl.gegevens niet correct. Bij overl. van haar man wordt hij aangegeven als wedunaar en vader van 3 kinderen in 1810.

  478 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Franciscus Adrianus Meulders (Francis, François; Mulders); geb. Moergestel ca. 1745; ged. Moergestel (r.k.) 30 jan. 1746; landbouwer te Moergestel (1813/1823); overl. Moergestel 17 dec. 1823 (78 jr.); otr. Moergestel (sch.) 24 okt. 1767; tr. Moergestel (sch. en r.k.) 8 nov. 1767.
  ♦ Al eerder op 26-08-1741 werd door het zelfde gezin Meulders in Moergestel een Franciscus gedoopt. Maar Francis Ariaen verdronk aldr. op 22-04-1744, toen hij nog geen 3 was.
  ♦ voor mog. vervolg zie Genealogie Coolen-van Mierlo.

  479 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Anna Christianus van de Pol (Anne); geb. Moergestel; ged. Moergestel (r.k.) 10 okt. 1742; particuliere (1813); overl. Moergestel 24 nov. 1813 (71 jr.).
  ♦ zij laten een Anna dopen op 13-03-1741 en op 10-10-1742. In Moergestel overlijdt op 03-11-1741 een Anneken Corstiaen van de Pol.
  ♦ in haar overl.akte wordt gemeld: "soixante deux ans" wat neerkomt op een geboortejaar van ca. 1751; zij werd 10 jaar eerder gedoopt en dus zou souxante douze" meer in overeenstemming zijn geweest.

  480 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Evert Roelofs Tabbert (Tabernakel (1769)); jongman van den Kijft (1758); tr. Hardenberg 09 apr. 1758. /// |||

  481 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Hendrikjen Hendriks Drenthen (Henne); wn. Holthone (1758). /// |||

  482 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Jan van den Berg; bouwman en wonende te Gramsbergen (1813). /// |||

  483 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Fennegien Roelofs; geb. ca 1743; overl. Gramsbergen huisnr. 62 12 aug. 1813 (70 jr.). ///  »»

  486 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Cornelius Smulders (Cornelis; Smeulders); geb. Tilburg ca. 1759; ged. (r.k.) 11 mei 1759; wo. "onder loven" (1782); overl. Tilburg (Oerle no.113) 4 apr. 1836 (76 jr.); otr. Tilburg (n.g.) 5 apr. 1788; tr. Tilburg (n.g.) 20 apr. 1788.
  ♦ bij het Nederduits gereformeerd huwelijk verklaren beide echtelieden altijd roomsch geweest te zijn.

  487 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Johanna Peeter Heerkens (Joanna); geb. Tilburg; ged. Tilburg (r.k.) 4 apr. 1766; overl. Tilburg (Heuvel no.1405) 23 mrt. 1831 (64 jr.).


  <B>==>> nr. 488 x 489 = Belgie
  »» ==>> nr. 488 x 489 = Belgie

  488 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  n.n.. /// |||

  489 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Catherine Pepinster; overl. Herve (BE, Walloni�) 6 okt. 1790. /// |||

  490 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Petrus Lodders (Pieter; Loders); geb. Geertruidenberg; ged. Geertruidenberg (r.k.) 27 mei 1762; schipper en wo. Geertruidenberg (1792/1821), wo. Rijsbergen (1812); overl. Geertruidenberg (wijk C nr. 38) 9 sep. 1828 (66 jr.); otr. Geertruidenberg (sch.) 14 apr. 1792; tr. Geertruidenberg (sch. en r.k.) 29 apr. 1792.
  ♦ Pieter was wellicht schipper op de route (Antwerpen), Rijsbergen, Breda, Oosterhout, Geertruidenberg, de Biesbos en Dordrecht waar in ca. 1805 eveneens een zoon Johannes Lodders wordt geboren.

  491 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Maria Kanters (Canters); geb. Oosterhout ca. 1758; ged. Oosterhout (r.k.) waarsch. 10 jun. 1761; wo. Rijsbergen (1812); huishoudster en 'wettelijk wonende' te Geertruidenberg (1815); overl. Rijsbergen 8 okt. 1815 (57 jr.).


  <B>==>> nr. 492 t/m 495 = Belgie/Frankrijk</B>
  »» ==>> nr. 492 t/m 495 = Belgie/Frankrijk

  492 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Theodorus de Gée; overl. vóór 1 mei 1868. /// |||
  ♦ onderzoek: mog. kan gezocht worden op familienamen Duzé, de Zeeden, Zeede, van der Zeede.

  493 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Maria Theresia de Ham; overl. vóór 1 mei 1868. /// |||

  494 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Joseph Dufour. /// |||

  495 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Maria Theresia Barbara n.n.. /// |||


  496 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Wijnandus Marinus Thijs (Winandus, Wijnand, Weijnant; Marijnisse; Tijs, Teijssen); geb. Etten; ged. Hoeven (r.k.) 25 mrt. 1733; wo. Palingstraat (1733-1800); begr. Hoeven (n.herv., open kerk) 18 apr. 1800 (67 jr.); otr. Hoeven (n.herv.) 9 okt. 1776; tr. Hoeven (n.herv. en r.k.) 24 okt. 1776 en 24 nov. 1776.
  ♦ otr./tr. 2e Hoeven (n.herv.) (16-01-1790/31-01-1790) met Paulina Nieuwlaats; geb.
  ’geboren en wonende inde Palingstraat onder Etten, kerkelijk onder de Hoeven’ (1790). Wijnand leefde z’n leven lang in de Palingstraat.

  Meulenend vanuit Palingstraat<br><br>
(J.L. Gerlagh, ca.1780)<BR><BR>
«« Meulenend vanuit Palingstraat

  (J.L. Gerlagh, ca.1780)  497 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Cornelia Stevensse van Eekele (Ekelmans, Eekelmans, Heekelmans, Hukelmans); geb. Hoeven; ged. Hoeven (r.k.) 25 feb. 1752; begr. Hoeven (open kerk) 26 mei 1788 (36 jr.).

  498 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Adrianus Krijne Verbregt (Adriaan, Adriaen; Verbreght, Verbiegt); geb. Hoeven; ged. Hoeven (r.k.) 18 aug. 1746; wo. Oudenbosch (1773); begr. Hoeven (n.herv.) 27 dec. 1805 (59 jr.); otr. Hoeven (n.herv.) 17 apr. 1773; tr. Hoeven (n.herv. en r.k.) 2 mei 1773.
  ♦ otr.2e (n.herv.)/tr. 2e (n.herv. en r.k.) Hoeven (08-06-1793/23-06-1793) met Catharina Biemans; ged. Hoeven (r.k.) (12-06-1756), begr. Hoeven (kwartier van het Gors no. 216) (14-02-1815), dr. van Gerardus Biemans en Cornelia Henricus van Aart.

  499 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Jacoba Lauwen (Jakoba; Lauwe); geb. Hoeven; ged. Sprundel (r.k.) 2 nov. 1753; wo. Hoeven (1773); begr. Hoeven 3 apr. 1792 (38 jr.).
  ♦ 11 dagen na de begravenis van Jacoba, zou ook haar pasgeboren kind aldr. worden begraven.


  500 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Marijnus Marijnissen (Marijn; Marijnisse); geb. Nispen; begr. Rucphen 17 okt. 1801; tr. Rucphen 21 okt. 1759. |||
  ♦ als mog. ouders worden door versch. mensen op internet zonder uitzondering genoemd: Marinus Pauwelsen tr. Maria Marijnissen Wuijts xxxxxxx. Zij dopen een zn. Marinus Marijnissen op 01-07-1734 te gem. Nispen (zie bijv. Dutchancestors.com - kwartierstaat Anna Maria Trouw (1885-1951)). Mog. zijn ook: Thomas Marijnissen tr. Cornelia Janssen van Gastel xxxx. Hun zn. Marinus Marijnissen wordt gedoopt eveneens in Nispen op (08-04-1734).
  ♦ Gemeentearchief Roosendaal: update Nispen, Wouw, etc. 1ste kwartaal 2010.

  501 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Maria Franse van Gastel; geb. Rucphen; begr. Rucphen 31 mei 1796. ///
  ==>> Gemeentearchief Roosendaal: mog. ouders zijn: Joannes van Gastel en Joanna Antonisse Wijte; tr. Rucphen (28-06-1736)

  502 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Christianus Jacobus Michielsen (Christiaan; Mechielsen); geb. Meer (BEL); overl. vóór 10 mrt. 1822; tr. Rijsbergen (r.k.) 13 mei 1764. /// |||
  ♦ in de huwelijksakte van zijn dr. Catharina Michielsen (Mechielsen) uit 1822 wordt geschreven dat:"de vader van de bruid is overleden, waarvan wegens gebrek aan doodsregisters geen extract is kunnen worden afgegeven"

  503 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Catharina Augustinus van de Laar (Laer); ged. Ginneken (Breda) (r.k.) 11 feb. 1741; overl. vóór 10 mrt. 1822 (max. 81 jr.). ///
  ♦ zij is gedoopt in de Rooms Katholieke kerk aan de Waterstraat no.5 die oorspronkelijk stamt uit 1640, in 1850 schuilkerk St. Joseph werd en nu dient als horecagelegenheid.


  <B>==>> nr. 504 x 505 = mog. ouders van Jacobus Mutsers.
  »» ==>> nr. 504 x 505 = mog. ouders van Jacobus Mutsers.

  506 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Johannes Johannes Braat (Jan, Joannes; Janse; Braet); ged. Rucphen 26 jun. 1758; arbeider (1822); overl. Rucphen 30 jun. 1822 (64 jr.); tr. Rucphen 7 mei 1786.
  ♦ gehuwd met dispensatie wegens bloedverwantschap in de vierde graad.

  507 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Elisabeth Suijkerbuijk (Elizabeth); ged. Rucphen (r.k.) 24 apr. 1762; arbeidster (1829, 1843), wn. te Schijf (1829); overl. Rucphen 8 aug. 1843 (81 jr.).


  510 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Cornelis van Sprundel (Cornelius); geb. Gastel; ged. Oud en Nieuw Gastel (r.k.) 13 jun. 1768; landbouwer te Gastel (1837); overl. Oud en Nieuw Gastel 19 aug. 1845 (77 jr.); otr. Oud en Nieuw Gastel 16 jul. 1803; tr. Oud en Nieuw Gastel (r.k.) 31 jul. 1803.
  ♦ zie ook genealogie Boumans

  511 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Maria Jongenelen (Jongeneelen); geb. Gastel; ged. Oud en Nieuw Gastel (r.k.) 5 feb. 1767; begr. Oud en Nieuw Gastel (r.k.) 29 okt. 1808 (41 jr.).  Ga verder naar volgende generatie
  Ga terug naar vorige generatie