Kwartierstaat Boomsma-van de Laak

Deze kwartierstaat bevat 390 personen

 
ALGEMEEN
Voorpagina
Bronnen
Afkortingen

ALLE VOOROUDERS
Gesorteerd op nummer
Gesorteerd op achternaam
Gesorteerd op geboortepl.
Gesorteerd op trouwpl.
Gesorteerd op overl.pl.
Analyse volledigheid

PER GENERATIE
Generatie I-VI
Generatie VII-VIII
Generatie IX
Generatie X
Generatie XI
Generatie XII
Generatie XIII
Generatie XIV
Generatie XV
Generatie XVI-XVII
Generatie XVIII-XXI
Generatie XXII-XXIX
Generatie XXX-

WEERGAVE
Standaard
Beknopt

CONTACT
Ludo Both te Zwingelspaan
stuur een e-mail

BEHEER
Inloggen

Overzicht beschikbare kwartierstatenGeneratie X
(stamouders)

Deze generatie kan gegevens bevatten die, onder bronvermelding, van derden zijn overgenomen.
»» Deze generatie kan gegevens bevatten die, onder bronvermelding, van derden zijn overgenomen.

768 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Douwe Lieuwes (Boomsma); geb. ca. 1674 (17 jaar in 1691); afk. Nijland (1695); landbouwer te Burgwerd, ’papist’ (= r.k.); overl. Burgwerd (registr. SM Bolsward) 21 mei 1741; tr. Gerecht Wonseradeel (aangegeven door Montcoeur) 24 aug. 1695. ///
♦ voor vervolgkwartieren zie ook: Kwartierstaat Bote Flapper, nr. 72 ((Friese Academie - Genealogisch Jaarboekje 1999, pag. 163 (Ljouwert, 1999).

769 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Antje Harmens n.n.; geb. ca. 1679 (12 jaar in 1691); afk, Burgwerd (1695); overl. Burgwerd (registr. SM Bolsward) jun. 1723. ///
♦ hun kinderen:

• Lieuwe (Boomsma), waarsch. geb. Nijland of Burgwerd (1695-1709)
• Harmen Douwes (Boomsma), zie [384.]
• Ybeltje (Boomsma), waarsch. geb. Nijland of Burgwerd (1695-1709)
• Renske (Rinske) (Boomsma), R.K. par. H. Martinus Bolsward (29-05-1710), doopheffer Afke Siberens i.p.v. Frederik Thomas (moeder Anske Lieuwes?)
• Petronilla (Boomsma), R.K. par. H. Martinus Bolsward (24-04-1712)
• Siouke (Sjouke) (Boomsma), R.K. par. H. Martinus Bolsward (13-05-1715), doopheffer Antie Tiennes
♦ voor vervolgkwartieren zie ook: Kwartierstaat Bote Flapper, nr. 73 ((Friese Academie - Genealogisch Jaarboekje 1999, pag. 163 (Ljouwert, 1999).

770 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Hinne Gerbens n.n. (Henne); geb. voor 1698; stemnr. 4 en 6 als gebruiker te Langweer (1728), wo. te Dijken (Doniawerstal) (1744/1749), landbouwer (1749), waarsch. r.k. gezind; overl. na 14 apr. 1749 (51 jr.); tr. voor 21 jul. 1716. /// |||
vermeldingen:

- floreenkohieren, stemkohieren inschrijving (1728): Plaats: Doniawerstal; Locatie: Langweer; Stemnr.: 6; Aantal stemmen: 1; Eigenaar voor 5/21 uit naam van zijn kinderen Jonkheer Willem Haren oud-grietman over het Bildt, eigenaar voor 5/21 Jonkheer Sjuck Gerroldt Juckema Burmania, eigenaar voor 5/21 Jonkheer Fredrik Grovestins, eigenaar voor 2/7 Jonkheer Julius Sixma, gebruiker Henne Gerbens
- floreenkohieren, stemkohieren inschrijving (1728): idem, ; Stemnr.: 4
- volkstelling (1744): plaats: Dijken (Doniawerstal); Hinne Gerbens; man, vrouw en twee grote kinderen, Aangeboden Capitalen: £ 6:0:0, Personen: 4
- quotisatie (1749): lokatie: het dorp Dijken, bewoner: Hinne Gerbens, aantal volwassenen: 3, vermogen: , aanslag: £ 33:9:-, diversen: matige huysman
- doopheffer (14-04-1749): R.K. par. Heeg, Hinne Gerbens is doopheffer van Leeuwe Jans, zn. van Jan Jans en Liurdske Hinnes
Stemrecht, stemkohieren en machtsmisbruik in het 16e tot 18e eeuwse Friesland:

In de 16de eeuw was het stemrecht verbonden aan belastingplichtige goederen, de zogenaamde schotschietende huizen en ploeggangen (’schot’= belasting). Het stemrecht werd oorspronkelijk uitgeoefend door de meiers, de gebruikers van de goederen. Zij waren gewoonlijk eigenaar van de opstallen, soms ook van de grond. Aanvankelijk gold het stemrecht alleen in kerkelijke, later ook in wereldlijke aangelegenheden. Als een boerderij door welke oorzaak ook stukken land kwijtraakte, dan had dat op zichzelf geen invloed op het stemrecht. Dat rustte ten principale op het hornleger (= het erf waar het huis op stond). Toen het Spaanse gezag taande door de opstand, vanaf omstreeks 1580 dus, werd de rol van de meiers teruggedrongen door hun stemrecht te beperken tot dorpsaangelegenheden. Normaal gesproken had elk stemgerechtigd goed één stem. Door splitsing zijn er echter ongeveer 200 goederen met een halve stem. Sporadisch komen ook andere aantallen voor, zoals ¼, ¾, 1/3, 2/3, 1½ , 2, 2½ en 3. De laatste gevallen zijn het gevolg van samenvoegingen. Het stemrecht op deze voet was typisch een plattelandsaangelegenheid. In de steden bestonden lokale regelingen, maar ook die waren gebaseerd op het bezit van onroerende goederen. Uiteraard bezat de stedelijke elite veel stemgerechtigde goederen, waardoor ze ook op het platteland haar invloed deed gelden.

Duidelijk is dat het bezit van stemgerechtigde goederen in kleine dorpen de beste manier was om aan veel invloed te komen. Het aantal stemmen werd nog verminderd doordat die van ’corpora’ (= instellingen zoals kerken, gasthuizen, gilden, lenen, e.d.) slapend waren gemaakt en dus niet meetelden. Adel en patriciaat deden dan ook veel moeite om stemgerechtigde goederen in kleine dorpen op te kopen. Soms betaalden ze er meer voor dan ze zich konden veroorloven. Als het even kon beperkten ze zich tot het verwerven van het hornleger. Verder maakten ze via ’contracten van correspondentie’ afspraken met verwanten en vrienden om elkaar in voorkomende gevallen te steunen. Ook het omkopen van kleinere eigenaren (het zogenaamde kuipen) was een beproefde, maar dure tactiek. Zo kon het systeem zichzelf een paar eeuwen lang in stand houden. De machthebbers (’regenten’) hielden de gelederen in hoge mate gesloten. Via een roulatiesysteem (’almanakken’) werden de hoge posten binnen eigen kring verdeeld, de lagere vaak toebedeeld aan gunstelingen (’cliënten’ of ’creaturen’). Ook bepaalden ze zelf wat toelaatbaar was en wat niet. Klachten, protesten en conflicten over het stemrecht en andere bestuurszaken werden namelijk voorgelegd aan Gedeputeerde Staten; het Hof van Friesland had daarin geen bevoegdheid. En misschien had dat ook weinig uitgemaakt, want de raadsheren maakten volledig deel uit van de regentenklasse. Dat het cumuleren van de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht bij een kleine elite tot uitwassen leidde, zoals het verkopen van ambten en het bekleden van functies door kinderen, spreekt vrijwel vanzelf. Het bestuurssysteem van Friesland tijdens de Republiek kan zonder meer als oligarchisch worden bestempeld.

Gebruikers van stemgerechtigde goederen (meiers) waren in de 17de en 18de eeuw dan ook uitgesloten van het stemrecht. Het bezit van een stemhebbend goed was wel nodig, maar op zichzelf nog niet voldoende om het daaraan verbonden stemrecht te kunnen uitoefenen. Van het stemrecht waren namelijk uitgesloten: vrouwen (in die tijd was de uitsluiting van vrouwen uit het openbare leven zo vanzelfsprekend dat het geen enkele rechtvaardiging behoefde), belijders van een andere dan de heersende gereformeerde godsdienst (doopsgezinden ofwel ’mennonieten’, rooms-katholieken ofwel ’papisten’ (zie ’gebruiker’ Henne Gerbens in de stemkohieren van 1728)), minderjarigen en andere onder curatele gestelde personen (krankzinnigen, zwakzinnigen (’innocenten’) en verkwisters (’prodigus verklaarden’)), ’corpora’ en de stadhouder. Uiteraard was er bij de buitengesloten groeperingen veel weerstand tegen dit stelsel. Het zogenaamde pachtersoproer (of Doelistenoproer, zie Quotisatie 1749) van 1748 was mede gericht tegen de zojuist genoemde misstanden. Het jaar daarop werden verschillende hervormingen doorgevoerd. Het ’Reglement Reformatoir’ vergrootte de macht van de stadhouder en beperkte die van de regenten.

Stemkohieren zijn bedoeld om stemgerechtigde goederen - meestal boerderijen - te registreren. De meeste stemgerechtigde goederen komen in zowel de stemkohieren als de floreenkohieren voor, waardoor het in principe mogelijk is hun geografische ligging na te gaan. Vanouds werd in de grietenijen registratie gehouden van de stemgerechtigde goederen en degenen die het stemrecht mochten uitoefenen. Maar daar was zo vaak en zo veel gezeur over dat er behoefte ontstond aan een onafhankelijke centrale administratie. De Staten van Friesland bepaalden in 1640 dat alle stemgerechtigde goederen op een lijst moesten komen en dat die lijst, eenmaal vastgesteld, voortaan niet meer of minder zou zijn dan de onveranderlijke en onverbiddellijke grondslag voor het stemrecht. De uitvoering van een en ander werd gedelegeerd aan het Mindergetal (een college van acht leden van de landdag, twee uit ieder kwartier), geschillen werden beslecht door Gedeputeerde Staten. Na verloop van tijd verouderden de stemkohieren en werd het nodig om de gegevens te actualiseren. De Staten besloten hiertoe in 1698 en bepaalden tevens dat er voortaan elke tien jaar een nieuw kohier moest komen. Het stemkohier van 1698 is, samen met dat van 1640, in druk uitgegeven. Ook het kohier van 1728 werd in 1730, op last van de Staten van Friesland, door Tobias van Dessel gedrukt (destijds ’Landtschaps drukker’ te Leeuwarden). In alle stemkohieren van na 1698 staan ook de eigenaren van 1640 vermeld. De gegevens in de stemkohieren zijn summier. Van de geregistreerde goederen worden normaal gesproken slechts de namen van eigenaren en de gebruikers vermeld, soms ook de naam van het goed en/of de grootte, meestal in pondematen. Omdat bepaalde omstandigheden invloed hadden op de uitoefening van het stemrecht worden van de eigenaren soms nog andere bijzonderheden gegeven, zoals godsdienst of ondercuratelestelling, maar de accuratesse hierin varieert nogal per grietenij.

Na de pachtersoproer van 1748 werden de criteria voor het stemrecht aangescherpt, waardoor van onbehuisde hornlegers en al te kleine kavels het stemrecht verviel. Vandaar dat vanaf 1758 ook gegevens over de behuizing en de grootte van de goederen werden vastgelegd. Het laatste stemkohier dateert van 1788 omdat er in 1795 een heel nieuw staatsbestel kwam waarin - althans in het begin - geen plaats was voor stemrecht op basis van bezit. Kort na de omwenteling van 1795 werd het stemrecht vervangen door een meer democratisch stelsel.

771 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Liesbet Hendriks n.n. (Lysbeth; Hendricks). /// |||
♦ hun kinderen:

• mog. Lysebeth Hinnes?, overl. Op de Heide (29-01-1758)
Hendrik Hinnes (Hendrick), geb. Broek, ged. (21-07-1716) R.K. par. Op de Heide, St. Nicolaasga (Doniawerstal), dg. Geert Auckes (man van Jildou Hendriks), wo. te Dijken, vrijgesel, boereknegt, Aantal volwassenen: 1, Aanslag: £ 7:17:- (1749), is doopheffer in de R.K. par. Heeg (11-02-1756) van dopeling Pieter, zn. van Jan Jans en Liurdske Hinnes en get. als broer van Barbara bij de doop van haar dr. Elysabeth, R.K. par. Op de Heide (23-02-1758). Hendrik overl. waarsch. ongehuwd, Bolsward (06-03-1781), 65 jaar.
Imke Hinnes, zie [385.]
Gerbrich Hinnes (Gerberig), geb. Boornzwaag, ged. (17-10-1720) R.K. par. Op de Heide, St. Nicolaasga (Doniawerstal), dg. Jildou Hendriks i.p.v. Siouck Tysses. Gerbrich is overl. ca. 1778 te Bolsward. Zij tr. 29-11-1745 R.K. par. Op de Heide, St. Nicolaasga (Doniawerstal), get. Anna Mulder, met Gerrit Douwes wo. te Piaam nr.12, zn. van Douwe Gabes en Sjouckjen Sybes (Sibes; Syouck Siouck). Gerrit Douwes is geb. ca. 1712 en is overl. ca. 1784. Hun kinderen: Douwe Gerrits, ged. R.K. par. Blauwhuis (29-09-1748), peter Gabe Douwes, overl. 1791, [? Sjoukje Gerrits, geb. ca. 1750, overl 1801], de volgende kinderen allen gedoopt R.K. par. H. Martinus Bolsward, te weten Lisabeth Gerrits, ged. (14-12-1750), doopheffer Swopke Tiarkx i.p.v. Jmk Hinnes (Imke Hinnes), overl. voor 1752, Lisabeth Gerrits, ged. (18-08-1752), doopheffer Hielke Sietses i.p.v. Jmk Hinnes, overl. voor 1755, Hinne Gerrits (Hudfriedus), ged. (04-08-1754), doopheffer Jeltie Piters i.p.v. (Jmke?) - Hinnes, overl. voor 1760, Elisabeth Gerrits Westendorp (Lisebeth, Lijsbert), ged. (09-08-1755), doopheffer Jmke Hinnes, overl. 1814, Maryke Gerrits (Marijke), ged. (19-01-1758), doopheffer Imke Harmens, overl. onbekend, Hinne Gerrits (Hinfridus), ged. (03-08-1760), doopheffer Imke Harmens i.p.v. Hendrik Hinnes, overl. onbekend, Jan Gerrits Westendorp, ged. (18-12-1762), doopheffer Jmkie Harmens, overl. 1848 en Trintie (Trijntje) Gerrits, ged. (05-10-1765), doopheffer Juldo Obes, overl. onbekend. Gerbrich Hinnes treedt op als get. in de R.K. par. Op de Heide, St. Nicolaasga (Doniawerstal) (14-09-1752) van Rigt Sjoerts, zn. van Sjoert Sieberens en Anke Douwes.
Barbara Hinnes (Barber, Berber?), geb. Boornzwaag, ged. (09-11-1722) Op de Heide, dg. Waltie Dirks. Barbara is overl. vóór 04-05-1834 te Balk (en mog. overl. Workum (12-11-1798)). Zij tr. (09-08-1755) R.K. par. Op de Heide, St. Nicolaasga (Doniawerstal), get. Marijke van Putten en Eelke Hilkes (oom), met Jelle Ottes, zn. van Otte Jelles en Joukje Hielkes. Jelle is geb. te Boornzwaag, ged. (28-10-1729) Op de Heide, dg. Grietje Eelkes (tante) en is overl. vóór 04-05-1834 te Langweer. Hun kinderen, allen gedoopt R.K. par. Op de Heide, St. Nicolaasga (Doniawerstal): Elysabeth, get. Henrik Hinnes (broer van Barbara) (23-02-1758), Otto, get. Lolke Ottis (05-09-1760), Jouk, geb. te Langweer, get. Hielke Ottes (09-04-1763).
♦ op (22-04-1718) treedt de van Imke Hinnes zwangere Liesbet Hendriks op als get. bij de doop van Eynke Geerts (Irene), R.K. par. Op de Heide, St. Nicolaasga , dr. van Geert Auckes en Jildou Hendricks. Doopnaam is Irene, patroniem getuige is nu Hennes. Nog geen half jaar later zal Jildou Hendricks (Hinnes) get. zijn als Liesbet Hendriks haar dr. Imktjen laat dopen in de R.K. par. Op de Heide, St. Nicolaasga (10-08-1718). Mog. wo. Jildu Hendricks te Leeuwarden lokatie Zuidvliet (1749) en wort door haar soon, in Holland wonende, onderhouden. Mog. is hier, net als bij het gezin van Douwe Lieuwes en Antje Harmens, sprake van kinderen die eerder dan ca. 1715 werden geboren en niet gedoopt. In het overlijdensboek van Op de Heide wordt een Lysebeth Hinnes vermeldt als overl. (29-01-1758); van deze Lysebeth Hinnes wordt geen doopakte gevonden.
onderzoek en aanknopingspunten 770+771 (2020):

namen 770: Hinne(s), Henne(s), Henningh, Hicke, Hincke, Hudfriedus, Hinfridus, Hendrik, Hendrick; Gerben(s), Gerbrich, Gerberich, Gebke
namen 771: Liesbet(h), Lysbet(h), Elisabet(h); Hendriks, Hendricks, Hinnes (?)
namen overig: Liurdske, Luutske, Luurtske, Luitske
lokaties 770+771: Broek, Boornzwaag, Op de Heide, St. Nicolaasga, Dijken, Langweer, Heeg, Balk, Jutrijp, Oenkerk, Blauwhuis
kinderen: Hendrik Hinnes, Imke Hinnes, Gerbrich Hinnes, Barbara Hinnes, Lysebeth Hinnes (?)
relatie met: Geert Auckes, Maria Auckes, Waltie Dirks, Gerrit Douwes, Anke Douwes, Jan Durks, Grietje Eelkes, Tierckjen Fopkes, Douwe Gabes, Eynk (Irene) Geerts, Trintie (Trijntje) Gerrits, Hinne Gerrits, Jan Gerrits Westendorp, Gerberigh Gerrits, Imke Harmens, Antie Harmens, Jildou Hendriks, Susanna Hendrix, Joukje Hielkes, Eelke Hilkes, Liurdske Hinnes, Jan Jans, Otte Jelles, Anna Mintes, Anna Mulder, Juldo Obes, Jelle Ottes, Hielke Ottes, Otto Ottis, Lolke Ottis, Jouk Ottis, Jelti, Piters, Sjoert Sieberens, Hielke Sietses, Rigt Sjoerts, Sjouckjen Sybes, Doerk Teekes, Swopke Tiarkx, Siouck Tysses, Marijke van Putten.

wie zijn/wat is:

- Geert Auckes tr. Jildou Hendriks, hun kinderen: Maria (1716), Eynk (Irene) (1718)
- Gerrit Douwes tr. Liurdske Hinnes, hun kinderen: Leeuwe (1749), Mints (1750), Hinne (1753), Elizabeth (1755) en Hinne (1756)
-zn. Hendrik Hinnes wordt geb. in Broek; in 1717 wordt gedoopt te Broek door Tys Gerbens (Ties) en Antje Reents: Ymkje (05-12-1717), Hinke (30-12-1719), Gerbrich (1722), Rein (1723), Gerben (1726), Gerbrich (1728), Gerbrich (1731).
- Sierck Hinnes wo. te Jutrijp tr. Antje Gerbens wo. te Holwerd (15-10-1688) en te Jutrijp Hommerts (n.h., 28-10-1688). Hun kinderen: Gerben, geboren te Jutrijp, ged. Herv. gem. Jutrijp en Hommerts (18-08-1689), Acke, geboren te Jutrijp, ged. Herv. gem. Jutrijp en Hommerts (01-01-1695)

--> is Jildou Hendriks een zus van Lysbeth Hendriks?
--> is Tys Gerbens een broer van Hinne Gerbens?
--> is Liurdske Hinnes een niet-gedoopte dochter van Hinne Gerbens en Lysbeth Hendriks?
--> is Lysebeth Hinnes een niet-gedoopte dochter van Hinne Gerbens en Lysbeth Hendriks? (overl. Op de Heide 29-01-1758)
--> wat betekent de akte waarin veel van deze namen voorkomen? Lijst van bewoners per perceel Oenkerk (1748): Gerben Klazes, Minke Pieters, Sytse Jans, Rein Klazes, Pieter Doedes, Jacob Rypkes, Sytse Jans, de weduwe van Gerben Klazes, Dirk Joukes, Tjitse Jurjens Leest, de weduwe van Dirk Joukes, Ymkje Wybes, Rein Klazes, Aaltje Dirks, Jan Hinnes, Jacob Lieuwes, Jan Jans, Andries Wytses, Jacob Lieuwes, Haye Aukes, Andries Wytses, Liepke Douwes, Klaas Gosses, Tjepke Douwes, Folkert Sybrens, Andries Rinses, Andries Wytses.
--> is er een relatie met Sierck Hinnes wo. te Jutrijp tr. Antje Gerbens wo. te Holwerd?

772 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
mog. Jan Jeltis (Homminga). /// |||

774 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
mog. Jan Joannes n.n.. /// |||

784 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Bartle Jacobs (Elzinga); geb. Kimswerd; tr. Kimswerd (n.herv.) 31 mei 1733. /// |||

785 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Wikje Feikes (n.n.) (Wik); van Kimswerd. /// |||

786 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Bauke Jentjes n.n.; tr. ca.1730. /// |||

787 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Tjiske Tjerks N.N.. /// |||

800 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Fongers (Roorda); afk. Deersum (1734); overl. waarsch. vóór 5 apr. 1739; tr. Irnsum (Rauwerderhem) (r.k.) 16 aug. 1734. /// |||

801 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Trijntje Sjucks n.n. (Sjoeks); afk. Deersum (1734), afk. Oostwierum (1739). ///
♦ tr. 2e Rauwerd/Irnsum (n.herv.) (05-04-1739) met Pier Jacobs.

806 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lieuwe Robyns n.n. (Lieuw, Rubijns); ged. Workum (r.k.) 23 mrt. 1718; afk. Workum (1743); otr. Workum 23 aug. 1745; tr. otr.1e/tr.1e Workum (r.k.) (12-05-1743/13-05-1743) met Marijke Ages (Wyke) afk. van Ferwoude; otr. 2e Workum (r.k.) 23 aug. 1745. ///

807 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Minke Meyes n.n.. /// |||

812 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Joseph Limburg. /// |||

813 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Elisabeth n.n.. /// |||
♦ ==>> nr. 814-815 = waarsch. Brielle (ouders catherine de Lahei)
♦ ==>> nr. 816-831 = Tresoar
♦ ==>> nr. 832-847 = Gelders Archief

838 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Antonius van Erp. |||

839 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Antonia (Tuntje) Bouwens. |||

864 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Joannes van Hooff (Jan); ’in leven bouwlieden’ (=landbouwer) (1823); overl. Woensel vóór 22 feb. 1823. /// |||

865 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Garels (Gaerels, Gardels, Gadels); landbouwster (1823); overl. Woensel vóór 22 feb. 1823. /// |||

866 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Joannes Gerardus Gauberghs. /// |||

867 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Elisabetha Isaacs Verhees. /// |||

872 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Hendericus Peeters van den Nieuwenhoven. /// |||

873 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Joanna Henricus Dirx. /// |||

874 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Wilhelmus van Col. /// |||

875 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Antonetta Mattheus van den Eijckenbosch (Anthonetha; van den Eijckhof). /// |||

876 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Theodorus Hoven; geb. waarsch. Peer (BEL). /// |||
♦ let op! o.b.v. Hubertweb.

877 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Petronella Ghybels. /// |||
♦ let op! o.b.v. Hubertweb.

878 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Laurentius Michael Toonders (Gielens; Tonders). /// |||

879 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Christina Franciscus van Gerven (Franssen). /// |||

880 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Joannes Heesterbeek (Heesterbeeck). /// |||

881 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Maria Cox.

882 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannes Marcellus van Vlierden (Marcellis); overl. Someren 15 jul. 1770. /// |||

883 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Johanna Gerardus Weijnen (Jenneken Gerard). /// |||

884 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Henricus Antonius Engelen (Hendrikus); overl. na 18 jan. 1817. /// |||

885 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Margaretha Theodorus Ysbauts; overl. vóór 18 jan. 1817. /// |||

886 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Wouter van Asten (Guillaume, Guilielmus); overl. vóór 20 mrt. 1811. /// |||

887 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hermijn Reulings (Hermelindis, Hermine; Rentinx, Entings); overl. vóór 20 mrt. 1811. /// |||

888 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Joannes Simons Verhoeven. /// |||

889 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Eva Peters Hoeckx. /// |||

890 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Theodorus Franciscus van de Baer. /// |||

891 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Hendrina Jacobus van Mirlo. /// |||

892 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Franciscus Hermus van de Graef (Hermens, Grave). /// |||

893 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Petronella Simon n.n.. /// |||

894 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Joannes Marcellus (van Mierlo). /// |||

895 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Catharina Peeters. /// |||

896 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Theodorus van der Laack (Laeck); tr. Middelbeers (r.k.) 20 jan. 1732. /// |||
♦ zij krijgen kinderen in Vessem en Middelbeers


897 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Joanna Willebrordus Smetsers (Wilberts; Metsers). /// |||

900 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Theodorus Arnoldus van Straten (Straeten). /// |||

901 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriana Antonius van Gerwen (Gerve). /// |||

902 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Petrus Adrianus Hobbelen ( Peter; Adriaen, Ariaen; Hobbele); otr. Oirschot (sch. en r.k.) 31 dec. 1712; tr. Oirschot (sch. en r.k.) 15 jan. 1713 en 14 jan. 1713. /// |||
♦ zie oorkondeboek Oirschot (1413-1913) (Google books) pag. 298, nummer 1521

903 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerardina Petrus van Woensel (Geeredijn, Geerdijn; Peter, Peters; Wonsel). /// |||

904 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Nicolaus Henricus Vos (Niclaus; Hendrick ; Vosch); geb. Moergestel; ged. Moergestel ('conditioni' r.k. (=onder voorwaarden)) 28 dec. 1684; wo. Moergestel (1720); otr. Moergestel (sch. en r.k.) 28 dec. 1720; tr. Moergestel (sch. en r.k.) 1 jan. 1721 en 12 jan. 1721. ///

905 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Joanna Walterus Hendricx (Jenneke, Jenneken; Wouter, Wouters; Henderix); geb. Moergestel; wo. Moergestel (1720), huisvrouw (1752); overl. Moergestel 12 nov. 1752; begr. Moergestel (n.g en r.k.) 13 nov. 1752. /// |||

906 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Theodorus Aert de Cort (Dirck); geb. Berkel-Enschot; wo. Moergestel (1726); otr. Moergestel (sch. en r.k.) 3 feb. 1726; tr. Moergestel (sch. en r.k.) 17 feb. 1726. /// |||
♦ otr. 1e (sch. en r.k.)/tr. 1e (sch. en r.k.) Moergestel (25-11-1719/10-12-1719 en 11-12-1719) met Adiaentje Denijs van Vessum; geb. Tilburg.

907 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anna Catharina Cornelius Jan Colen (Coolen); geb. Moergestel; wo. Moergestel (1726). /// |||

908 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Marcus Peters (Versteden) (Merkens); tr. Oirschot (r.k.) 7 feb. 1706. /// |||

909 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Barbara Petrus van Avendonck (van Beck). /// |||

910 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Petrus de Kroon (Croon); otr. Oostelbeers (r.k.) 30 jan. 1723; tr. Oostelbeers (r.k.) 14 feb. 1723. /// |||

911 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Wilbrordus Jan Lenders (Wilbort). /// |||
♦ tr. 1e oostelbeers (25-02-1716) met Joannes Giselbertus Snelders.

912 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Walterus Adriaen Bressers (Wouterus, Wouter; Ariaen); wo. Oisterwijk (1679); otr. Oirschot (n.g. en r.k.) 30 nov. 1679 en 3 dec. 1679; tr. Oirschot (n.g. en r.k.) 17 dec. 1679. /// |||
♦ zij krijgen in zowel Diessen (RAT) als in Oirschot (RHCe) kinderen.

913 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Johanna Gijsberts van Gerwen (Joanna, Jenneken; Gijsbert); wo. Spoordonk (1679). /// |||

914 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Judocus Theodorus van Cuijck (Kuijck); tr. Oirschot (r.k.) 19 jun. 1695. /// |||

915 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aleydis Joannes van Genue (Aleijdis; Joannis). /// |||

926 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Joannis Vennix. /// |||

927 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria van de Ven. /// |||

932 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Arnoldus van Belkom (Arnaud); afk. Tilburg (1756); tr. Mechelen (BEL) (Parochie Sint-Jan) 3 jul. 1756. /// |||
♦ opm. in huw. akte: "Zwervers uit Tilburg"

933 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Ververs; afk. Tilburg (1756). /// |||

934 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelij Schreppers (Corneille). /// |||

935 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Waltera Brouwers (Wouterine). /// |||

936 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Antonij van den Breekel (Brekels). /// |||

937 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria van Rijsel (Rijssel). /// |||

938 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrik Laurens Heijliger Coolen (Sanctij; Koolen). /// |||

939 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anna Catharina Geerts. /// |||

940 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Michiel van Oorschot (Michaelis, Mighaelis, Michaël); geb. Hilvarenbeek; wo. Tilburg (Oost-Heikant) (1750); Oorschot ook gespeld als Oorschodt, Oirschot, Ooirschot; overl. vóór 18 mei 1832; otr. Tilburg (sch.) 30 okt. 1750; tr. Tilburg (sch.) 23 nov. 1750. /// |||
♦ tr. 1e Jennemaria Jan Corsten

941 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Johanna Maria Jan Adriaan Swaans (Joanna; Swaens, Zwaans); geb. Enschot; wo. Tilburg (Oost-Heikant) (1750); begr. Tilburg (n.g.) 22 okt. 1804. /// |||

<B>==>> nr. 942 en nr. 943 ouders Antonia van den Brant</B>
»» ==>> nr. 942 en nr. 943 ouders Antonia van den Brant

944 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Willem van de Foelaert. /// |||

945 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaantje de Vries. /// |||

946 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Rovers. /// |||

947 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Ida Kroes. /// |||

948 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Arnoldus van de Flaes. /// |||

949 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Helena Vijgen. /// |||

950 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacobus Havermans. /// |||

951 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Johanna Augustijns (Joanna). /// |||

952 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelius Jacobus Mutsaerts. /// |||

953 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia Matthias Walscots. /// |||

954 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gijsbert van den Mijdenbergh; overl. Moergestel vóór 18 nov. 1830. /// |||

955 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Johanna Maria Klaasen; overl. Moergestel vóór 18 nov. 1830. /// |||

956 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adrianus Joannes Mulders (Adriaan; Jan); geb. Heukelom; otr. Moergestel (sch. en r.k.) 19 jan. 1726; tr. Moergestel (sch. en r.k.) 3 feb. 1726. /// |||

957 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Margareta Dionisius van Vessem (Margriet; Denijs). /// |||
♦ in de overl.akte van haar zoon Franciscus in 1823 wordt zij Margareta "de Louw" genoemd. Tussen 1700-1800 leefde er slechts 1 met die naam in het dorp Moergestel, te weten Margareta Wilhelmus de Louw, maar zij overl. aldr. 12-10-1727.

958 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Christianus van de Pol (Corstien); otr. Moergestel (r.k.) 24 jul. 1734; tr. Moergestel (r.k.) 15 aug. 1734. /// |||

959 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Wilhelma van Akeren (Guillemine). /// |||

966 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Roelof Roelofs; landbouwer te Lutten gem. Hardenberg (1813). |||

967 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jude Roelofs. |||

<B>==>> nr. 960 t/m 967 = Gelders Archief/Archief Overijssel</B><BR>
<B>==>> nr. 968 t/m 971 = grootouders van vader Johanna Smulders (geb.1814)</B>
»» ==>> nr. 960 t/m 967 = Gelders Archief/Archief Overijssel
==>> nr. 968 t/m 971 = grootouders van vader Johanna Smulders (geb.1814)


972 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Wouterus Smulders (Smeulders). /// |||

973 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia van Beurden. /// |||

974 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Peter Heerkens (Petri). /// |||

975 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lucia Gijssels. /// |||

<B>==>> nr. 976 t/m 979 = Belgie (Herve)</B>
»» ==>> nr. 976 t/m 979 = Belgie (Herve)

980 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannes Lodders (Johannis); overl. vóór 1829. /// |||

981 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Elisabeth van der Panne (Elizabetha; Pannen); overl. vóór 1829. /// |||

982 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Walterus Canters (Walteri). /// |||

983 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Krijna Embrecht Huijberdes van Dongen. /// |||

<B>==>> nr. 984 t/m 991 = Belgie/Frankrijk</B>
»» ==>> nr. 984 t/m 991 = Belgie/Frankrijk

992 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Marijnus Jansse Thijs. /// |||

993 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Antonia Rombouts Wijnen. /// |||

994 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Steven van Eekele. /// |||

995 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Mijntie de Coter. /// |||

996 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Quirijn Verbreght. /// |||

997 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriana van Eekele. /// |||

998 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Marinus Dirckse Lauwen. /// |||

999 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Joanna Joose Gijbels. /// |||

<B>==>> nr. 1000 en 1001 = Rucphen (Arch. Roosendaal))</B>
»» ==>> nr. 1000 en 1001 = Rucphen (Arch. Roosendaal))

1002 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Franciscus Adriaense van Gastel (Frans); otr. Rucphen 1 jan. 1729; tr. Rucphen 17 feb. 1732. /// |||

1003 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Joanna Antonisse Wijte (Janneke Antonise; Weijte). /// |||

<B>==>> nr. 1004 en 1005 = Belgie (Meer)</B>
»» ==>> nr. 1004 en 1005 = Belgie (Meer)

1006 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Augustinus van de Laar. /// |||

1007 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Catharina van Son. /// |||

1012 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Marinus Braat (Marijn). /// |||

1013 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Helena Jansse van Gastel. /// |||

1014 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Marinus Suijkerbuijk (Marijn). /// |||

1015 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Catharina van Zundert (Sundert). /// |||

1016 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Willem Hellemons. /// |||

1017 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Maria Stevens. /// |||

1018 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Gerrit Nollen. /// |||

1019 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Johanna Neelis Jan n.n.. /// |||

1020 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anthony van Sprundel (Anthonij). /// |||

1021 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Johanna van Steenpael. /// |||

1022 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerardus Jongenelen. /// |||

1023 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gertrudis Huijgens. /// |||Ga verder naar volgende generatie
Ga terug naar vorige generatie