Kwartierstaat Boomsma-van de Laak

Deze kwartierstaat bevat 390 personen

 
ALGEMEEN
Voorpagina
Bronnen
Afkortingen

ALLE VOOROUDERS
Gesorteerd op nummer
Gesorteerd op achternaam
Gesorteerd op geboortepl.
Gesorteerd op trouwpl.
Gesorteerd op overl.pl.
Analyse volledigheid

PER GENERATIE
Generatie I-VI
Generatie VII-VIII
Generatie IX
Generatie X
Generatie XI
Generatie XII
Generatie XIII
Generatie XIV
Generatie XV
Generatie XVI-XVII
Generatie XVIII-XXI
Generatie XXII-XXIX
Generatie XXX-

WEERGAVE
Standaard
Beknopt

CONTACT
Ludo Both te Zwingelspaan
stuur een e-mail

BEHEER
Inloggen

Overzicht beschikbare kwartierstatenGeneratie VII
(oudgrootouders)

<BR><B>Het Dorp Burgwerd na Bolsward te zien</B><BR>
(J. Bulthuiss, 1791)
»»
Het Dorp Burgwerd na Bolsward te zien
(J. Bulthuiss, 1791)


96 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jelle Douwes Boomsma (Julius); geb. Burgwerd; ged. Bolsward (r.k. parochie Heilige Martinus) 3 nov. 1791; wo. te Nijland (1828), te Bolsward (1829), te Burgwerd (1830), koopman (1830), arbeider (1838/1864); overl. Bolsward, huisnr. 680 15 feb. 1864 (72 jr.); tr. Bolsward 14 nov. 1830.

<B>Huwelijksakte</B>
(Bolsward, 1830).«« Huwelijksakte (Bolsward, 1830).
Transcriptie huwelijksakte door Ruud Both
In het jaar Een duizend acht honderd en dertig, den veertiende dag der maand November des middags ten twaalf uren, zijn voor ons Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bolsward Provincie Vriesland, gecompareerd
Jelle Douwes Boomsma, Koopman, oud negen en dertig Jaren, blijkens extract uit het register van gedoopten bij de Roomsch Catholijken in de gemeente van Bolsward van den negen en twintigste October dezes Jaars, welke aan deze acte zal worden geannexeerd, geboren te Burgwerd en wonende te Bolsward meerderjarige zoon van Douwe Harmens te Burgwerd overleden, naar lange Jaren blijkens acte van bekendheid opgemaakt door den Heer Nicolaas Meijer, Notaris van het Kanton Bolsward, den zes en twintigste October dezes Jaars, welke aan deze acte zal worden geannexeerd, en Imke Jelles Boomsma, te Bolsward Overleden, den Zesde Januarij des Jaars een duizend acht honder acht en twintig, blijkens extract uit het Register voor aangaven van overlijden in de Gemeente van Bolsward, van den negen en twintigsten October dezes Jaars, welke aan deze acte zal worden geannexeerd, Zijnde mede de Grootouders van vaders, en moeders Zijde overleden, als aan vaders Zijde, Harmen Douwes en Ymkjens Hendriks te Burgwerd, en aan moeders Zijde Jelle Jans en Hettje Johannes te Longerhouw, allen voor veele Jaren, blijkens bovengenoemde acte van bekendheid, van den Heer Nicolaas Meijer Notaris van het Kanton Bolsward van den Zes en twintigsten October dezes Jaars, En Zijnde van de verpligting tot de overlegging van bewijs van voldoening van de Militie Krachtens Besluit van den Heer Gouverneur dezer provincie van den vier en twintigste Augustus des Jaars Een duizend, acht honderd vijfentwintig No. 39 C vrijgesteld, als Zijnde hij vroeger aan de wet van den Achtste Januarij des Jaars Een duizend achthonderd en zeventien dienstpligtig geweest En Geertje Siebrens de Boer, Dienstmeid, oud vijf en dertig Jaren, blijkens extract uit het register van gedoopten bij de Roomsch Catholijke gemeente te Makkum, van den negen en twintigste October dezes Jaars, welke aan deze acte zal worden geannexeerd, geboren te Makkum en wonende te Bolsward, meerderjarige dochter van Siebren Feikes overleden te Makkum voor lange Jaren, blijkens acte van bekendheid, opgemaakt door den Heer Nicolaas Meijer, Notaris van het Kanton Bolsward, den Zes en twintigsten October dezes Jaars, welke aan deze acte zal worden geannexeerd, en Heebeltje Hijlkes overleden te Makkum den Zeventiende April, des Jaars Een duizend acht honderd en twaalf blijkens extract uit het register van overledenen in de Grieterij Wonseradeel, van den negen en twintigsten October dezes Jaars,
welke aan deze acte zal worden geannexeerd, Zijnde mede de Grootouders van vaders en moeders Zijde overleden als aan vaders Zijde Feike Klases en Geertje Sijskes te Makkum, en aan moeders Zijde Hijlke Sanes en Ronske (moet zijn Rinske R.B.) Tammes te Gaast, allen voor lange Jaren, blijkens bovengenoemde acte van bekendheid, van den Heer Nicolaas Meijer, Notaris van het Kanton Bolsward, van den Zes en twintigste October dezes Jaars Welke ons versogt hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waar van de afkondigingen voor de hoofddeur van het huis der gemeente, zijn geschied, namelijk de eerste op den Een en dertigst October, en de tweede op den Zevende November, dezes Jaars, telkens (?) de Smiddags ten twaalf uren, Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijn gebragt, hebben wij, aan hun vezoek voldoende, na voorlezing van alle de vorengemelde stukken, als mede van het Zesde hoofdstuk van den titel van het Burerlijk Wetboek, tot opschrift hebbende van het huwelijk, ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot man en tot vrouw wilden nemen, waar op door elk afzonderlijk, een toestemmend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij, in naam der Wet Dat Jelle Douwes Boomsma, en Geertje Sijbrens de Boer, door het huwelijk verbonden zijn, van het welk wij acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van navolgende getuigen; als Willem Klases Wierda, stadsbode, oud zes en dertig Jaren, Haije Douwes van der Werf, stadsmajoor, oud Een en Zestig Jaren, Heijndrik Barends Wenninck, stadsdienaar, oud vijf en vijftig Jaren, en Siebren Jans Pise, Provisioneel Stadsdienaar, oud twee en twintig Jaren, alle wonende te Bolsward, en bekenden van de Gehuwden, welke deze acte, na dat deze was voorgelezen, nevens ons en de Contractanten hebben ondertekend

Met de handtekeningen van de getuigen en Jelle, die ondertekent “Jelle Douwes Bomsma” en die van Geertje die ondertekent: “gettje selberens de boer”
♦ Notarieel archief:

Minuut-akten, 26-04-1828; aanbesteding: Jelle Douwes Boomsma, boerenknecht en wo. te Nijland, staat borg voor aannemer Klaas Heins, arbeider en wo. te Pingjum, voor de som van F 592,80 betreffende het eerste perceel in de publiekelijke aanbesteding door het Stadsbestuur van Bolsward aangaande het aanleggen van een nieuwe begraafplaats aldr. buiten de Sint Janspoort.
Minuut-akten, 02-10-1828; provisionele en finale toewijzing: Albertus Buysing wo. te Leeuwarden verkoopt vastgoed te Bolsward, een huis en 12 afzonderlijk te verkopen percelen. Onder andere Jelle Douwes Boomsma en zijn moeder Ymkjen Douwes Boomsma wo. te Bolsward treden op als kopers (maar krijgen m.i. geen perceel toegewezen, ook handtekeningen ontbreken)
Minuut-akten, 28-11-1829; obligatie: schuldeiser Arnoldus Holthaus wo. te Amsterdam, schuldenaars zijn Jelle en Ymkjen Douwes Boomsma
nog 5 te doen
:

Blad 2«« Blad 2

97 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertje Siebrens de Boer (Geertie (1794),Gettje, Seibrens, Sijbrens (1864), Siebrens: de Boer (1830)); geb. Makkum; ged. Makkum (r.k. parochie) 18 dec. 1794; dienstmeid (1830); wo. Bolsward (1865); overl. Bolsward, huisnr. 292 22 mrt. 1873 (78 jr.).


98 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
<B>Schelpenvisser</B><br>
(A.R. Mauve, 1853-1888)
»» Schelpenvisser
(A.R. Mauve, 1853-1888)
Anske Bartles Elzinga; geb. Kimswerd 27 dec. 1797; ged. Kimswerd (n.herv) 21 jan. 1798; bakkersknecht (1820, 1847), schelpenvisser (1834), arbeider (1843), woont te Makkum (1820/1843); overl. Makkum 23 jul. 1847 (49 jr.); otr. Bolsward (Grietenij Wonseradeel) 23 jan. 1820; tr. Bolsward (Grietenij Wonseradeel) 11 feb. 1820.
Transcriptie huwelijksakte door Ruud Both (6 juni 2009)
In het jaar Een duizend ach honderd en twintig den Elfden der maand februarij des na middags ten Een uren, is voor ons Grietman Officier van den Burgerlijken Stand der Grieterij Wonseradeel Provincie Vriesland, gecompareerd Anske Bartles Elzinga jongman oud tweeëntwintig jaar geboren te Kimswerd blijkens Extract door ons afgegeven den Elfden Januarij Eenduizend agt honderd en twintig, van beroep bakkersknegt wonende te Makkum minderjarige Zoon van Bartle Jacobs arbeider en van Tjib Anskes echteleiden te Kimswerd en Door deze beiden ten dezen geadsesteerd hebbende voldaan aan de wet op de nationale militie blijkens Certificaat afgegeven door den heer Gouveneur dezer Provincie den veertienden Januarij dezes jaar En
Anske Pieters de Boer oud zevenentwintig jaar geboren te makkum blijkens Extract door ons afgegeven Den Elfden Januarij dezes jaars van beroep winkeliersche wonende te Makkum, , Weduwe van Johannes van der Velde overleden te makkum Den zevenentwintigsten junjj aghtienhonderd en veertien blijkens Extract door ons afgegeven den Elfden januarij dezes jaars, en meerderjarige dochter van Pieter Oepkes (Oepkes) overleden te makkum den eenentwintigsten November aghtienhonderd zeven blijkens Extract door ons afgegeven den Elfden Januarij dezes jaars en van Jantje Jans zonder beroep wonende te makkum, hierbij tegewoordig en desselfs toestemming gevende, welke ons verzocht hebben, het aan hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de staatsdeur van ons Grieterij huis zijn geschied namelijk de eerstte op Zondag den drieentwintigsten Januarij dezes jaars telken reize S’ voordenmiddags ten Elf uuren, Geene verhinderingen tegen het gemelde huwelijk ter onzer kenisse zijnde gebracht hebben wij aan hun verzoek voldoende na voorlezing van alle de vorengenoemde Stukken welke aan deze acte zullen worden geanexeerd alsmede van het Zesde Hoofdstuk van den titel van het burgerlijk wetboek ten opschrift hebbende over het huwelijk ieder der aanStaande echtgenoten afgevraagd of Zij elkanderen wederkerig tot man en tot vrouw wilden neemen waarop door elk der zelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven Zoo verklaren wij in naam der wet dat Anske Bartles Elzinga en Anske Pieters de Boer door het huwelijk verbonden Zijn vanhetwelke wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Klaas Gerlofs Scraaf bode te makkum oud drie en veertig jaar (deze voltrekt het huwelijk en ondertekent de akte) Sijmon Pieters Bakker oud vierenveertig jaar bode te Arum Ale Nurks Jorna oud zestig jaar bode te Bolsward en Feike Paulus Ankema oud eenenzeventig jaar bode te Witmarsum allen aan de Echtelingen van familie vreemd en die deze acte nadat ook zezelve was voorgelezen nevens ons en de Contractanten benevens de vader der jongman, en de moeder der jonge vrouw hebben ondertekend verklarende de moeder der jongman niet te kumen schrijven


Met de duidelijke handtekeningen van Anske B. Elzinga, A.P. de Boer (Anske Pieters de Boer), B.J. Elzinga (Bartle Jacobs Elzinga) en de handtekening van Tjib Anskes ontbreekt omdat zij heeft verklaard niet te kunnen schrijven. Dan volgt een merkwaardige ontwikkeling in de lijst van handtekeningen want de Jantje Jans vermeld in deze akte en bij het huwelijk aanwezig ondertekent met Jantjen Peters. Tenslotte handtekeningen van de rest der getuigen.
♦ Het woord "grietenij" betekent "bestuursgebied van een grietman" (groetman), en is de voorloper van met name friese gemeenten. Van het eind van de 16e eeuw tot 1851 waren er in Friesland in totaal 30 grietenijen. Een grietenij had haar eigen "gemeentehuis", dat zich door de jaren heen niet altijd in dezelfde plaats bevond. Zo bevond zich de grietenij van Wymbritseradeel tussen 1807 en 1825 in het woonhuis van de gemeentesecretaris in Sneek.

99 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anke Pieters de Boer (Ansk (1792); de Boer (1830)); geb. Makkum; ged. Makkum (r.k.) 9 dec. 1792; winkelierster en wo. Makkum (1820); overl. Makkum 30 okt. 1843 (50 jr.).
♦ tr.1e Makkum 5-11-1812 Johannes Jans van der Velde, overl. Makkum (27-06-1814)


100 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Frans Siebrens Roorda (Sybrens, Sijbrens); geb. Bolsward 23 nov. 1812; kuiper (1842/1846/1851/1858); wo. Bolsward (1846); overl. Bolsward huisnr.171 1 nov. 1858 (45 jr.); otr. Bolsward 2 aug. 1846; tr. Bolsward 16 aug. 1846.

De kuiper.<br>
(Jan Luyken, 1767)<br><br>«« De kuiper.
(Jan Luyken, 1767)

♦ tr.1e Bolsward 15-5-1842, Anna Hiddes Stallinga, geb. Bolsward 25-9-1812, dienstbare, overl. Bolsward 20-4-1844 (31), dr. van Hidde Eelties (Eeltjes) Stallinga en Taetcke (Taetske) Pietters (Teetske Pieters) Hoeksema

101 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anna Catrijna Hamersma; geb. Sneek 19 jun. 1812; kuipster (1869); wo Bolsward (1846); overl. Bolsward 15 apr. 1869 (56 jr.).
♦ wo. vanaf haar huw., waar ze haar naam spelt als Hammersma, tot overl. op huisnr. 171 te Bolsward


102 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Taeke Hilles Mulder; geb. Longerhouw (Wonseradeel, mairie Tjerkwerd) 8 sep. 1815; boerenknecht te Kubaard (1850), arbeider te Kubaard en Bolsward (1851/1859); overl. Bolsward 10 jan. 1859 (43 jr.); otr. Hennaarderadeel 28 apr. 1850; tr. Bolsward (Grietenij Wonseradeel) 10 mei 1850.

Longerhouw bij Bolsward.<br>
(Onbekend, 19e eeuw)«« Longerhouw bij Bolsward.
(Onbekend, 19e eeuw)


103 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Baukjen Sijmons de Bruin (Baukje; Simons, Symons); geb. Tirns 31 mei 1822; dienstmeid (1850); overl. Breda 07 dec. 1911 (89 jr.).
♦ tr. 2e Bolsward (31-12-1865) Pieter Hannes de Boer; geb. Tirns (04-04-1815), schipper en koopman, overl. Bolsward (07-11-1888) zn. van Hannes Paulus de Boer (familienaam vader als "Bijl" in akte) en Geertje Jans Visser. Pieter tr.1e Wonseradeel (21-05-1842) Saakje Johannes Teernstra en Pieter tr. 2e Bolsward (22-11-1857) Grietje Reyers Flapper en tr.3e Bolsward (18-11-1860) Haukje Gerrits Kuipers
♦ Aangevers bij haar overl. zijn Jelle Boomsma en Wiebe Roorda.


104 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aangemeerde schepen.<br>
(G.H. Breitner, 1888)
»» Aangemeerde schepen.
(G.H. Breitner, 1888)
Adrianus van Bergen (van Bergen (1828), van den Berg (1808), van Berg, Adriaan); geb. Beuningen; ged. Beuningen (r.k.) 11 jun. 1808; visser (1838-1887); overl. Beuningen 1 jun. 1887 (78 jr.); tr. Beuningen 9 mrt. 1838.
♦ Signalement van Adrianus in het Certificaat Nationale Militie van de provincie Gelderland in huw.akte 1838

105 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Krijnen; geb. Afferden 28 mei 1813; arbeidster (1837/1838); overl. Beuningen 7 feb. 1896 (82 jr.).


106 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Kessel im Amt Kessel: Le Coq, Topographische Karte -Westfalen (1805)
»» Kessel im Amt Kessel: Le Coq, Topographische Karte -Westfalen (1805)
Gijsbertus Föllings ((Gisbert), Gijsbert, Follings, Töllings (1881)); ged. Kessel a/d Niers (DUI) (r.k.) 5 nov. 1781; boerenarbeider (1821), arbeider (1821-1840); overl. Beuningen 18 mei 1840 (58 jr.); tr. Beuningen 16 mrt. 1821.
♦ de huwlijksaankondigingen zijn tegelijkertijd in het Pruisische Kessel gedaan (zie archief Duitsland)
♦ Signalement van Gisbert op de akte van de Nationale Militie. Opvallend is dat daar staat vermeld: wonende in Kessel, gemeente Ewijk.
♦ ook gezocht kan worden op de namen Vullinghs, Fullinx, Feulings, Teulings

107 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Wilhelmina Verwoort (Verwoort (1911), Verwoert, Vervoort (1800/1881)); geb. Beuningen; ged. Beuningen (r.k.) 3 mrt. 1800; arbeidster (1853/1868/1869); overl. Beuningen 1 jan. 1881 (80 jr.).


108 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Martinus van Hooff (Hoof); ged. Aalst (NB) (r.k.) huisnr. 37 26 jul. 1804; wever (1839/1840/1842/1865/1882), pellewever (1870-1882); wn. Kerkeind no. 6 en 47 Aalst (1850-1860/1860-1870); overl. Aalst (NB) 22 sep. 1882 (78 jr.); tr. Aalst (NB) 1 jul. 1838.
♦ pellewever = zijdewever (waarsch. wever van doodslakens en lijkkleden)

109 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriana van den Nieuwenhoven; geb. Aalst (NB) 26 sep. 1808; ged. Aalst (NB) (r.k.) 27 sep. 1808; particuliere (1840/1865/1872); overl. Aalst 23 dec. 1872 (64 jr.).


110 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aalst (NB, Eindhoven)<BR>
(J. Kuyper, 1866)
»» Aalst (NB, Eindhoven)
(J. Kuyper, 1866)
Hermanus Heesterbeek; ged. Someren (r.k.) 16 jul. 1805; arbeider (1832/1842), bouwman (1865), landbouwer (1868); overl. Aalst (NB) 7 mei 1868 (62 jr.); tr. Aalst 24 jun. 1832.

111 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Catharina Verhoeven; ged. Aalst (NB) (r.k.) 4 apr. 1804; particuliere (1842); overl. Aalst 26 feb. 1884 (79 jr.).


112 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adrianus van de Laak (Adriaan; der, Lack); geb. Middelbeers 18 aug. 1799; ged. Moergestel (r.k.) 18 aug. 1799; dagloner (1830/1833/1869), landbouwer (1822-1859); wn. Moergestel (1822-1857), wn. tilburg (1859), wn. Hilvarenbeek (1863), tweeling met Anna Maria van de Laak; overl. Hilvarenbeek 22 feb. 1869 (69 jr.); tr. Moergestel 24 dec. 1822.

Huwelijksakte, 1822. Blad 1.«« Huwelijksakte, 1822. Blad 1.

Blad 2.«« Blad 2.

113 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrica Vos (Hendrikka, Henrika); geb. Moergestel 9 nov. 1800; ged. Moergestel 9 nov. 1800; landbouwster (1822); overl. Tilburg 15 dec. 1875 (75 jr.).


114 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Petrus Bressers (Peter Jan, Pierre, Peeter); ged. Oirschot (r.k.) 25 jul. 1793; landbouwer (1813), bouwman (1830/1837); wn. Spoordonk 53 in Oirschot (1806/1808); overl. Oostelbeers 21 mrt. 1837 (43 jr.); tr. Oostelbeers 20 jun. 1813.
♦ Akte 1111: 11-11-1817 Verkoop Hendrik Hoppenbrouwers, wever Oirschot de helft in een perceel land,genaamd het Lepelbroek, groot voor die helft 22 roeden, onder Spoordonk, een zijde Peter Bressers, d`ander Johan Smetsers no ux verkregen bij successie van zij ouders 21-7-1817 koper; Peter Bressers, bouwman, gehuwd Peternel Adriaans, wonende Oirschot koopprijs f 34,--

Akte 205: 7-7-1829 Verkoop Allegonda van de Pol weduwe Jan Andries Matteeuws, arbeidster Oirschot Een perceel weiland, genaamd de magerman, groot 66 aren,, onder Spoordonk, een zijde de verkrijger, d`ander Antonij van Roij koper; Peter Bressers, bouwman Oirschot koopprijs f 150,--

115 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Petronilla Adriaans (Pitronella, Petronella, Petronille; Adriaansen, Adriaensen); ged. Oostelbeers 6 dec. 1790; landbouwster (1813/1822/1837/1850), tweeling met Joannes Adriaensen; overl. Oostelbeers 28 mei 1850 (59 jr.).
♦ tr.2e Middelbeers (27-06-1840) Martinus de Raat (Raet), geb. Wintelre (08-12-1792), overl. Westelbeers (18-12-1878), zn. van Petrus de Raat en Henrica Lucia van der Mierde

116 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Martinus Janssens (Martin; Jansen, Janssens (1844)); geb. Tilburg Beezemdijk 313 5 nov. 1812; spinder (1844/1849-1859), fabriekswerker (1873/1882), dagloner (1881), arbeider (1885); wn. Korvel - Laar no. 240 (1849-1859), wn. Oerle - Broekhoven no. 126 resp. 117 (1860-1880); overl. Utrecht 24 mei 1885 (72 jr.); tr. Tilburg 7 nov. 1839.
♦ tr. 2e Tilburg 13-09-1882, Johanna van de(r) Loo; geb. Goirle 28-01-1833, overl. Tilburg 03-04-1896, dr. van Jan Baptist van de Loo en Elisabeth Kleijsen. Johanna tr. 1e Heiliger Gerardus van den Brekel.

117 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Elisabeth van den Brekel (Elisabetha, Elizabeth; van den Brekel (1844), van den Brekelmans); geb. Tilburg 15 jul. 1816; overl. Tilburg te Korvel 19 jan. 1881 (64 jr.).


118 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannes Baptist van der Foelaert (Jan); geb. Goirle 20 dec. 1815; leerlooier (1837/1845/1846), leerlooiersknecht (1859), leerlooger wijk M no. 341 (1860-1870), spoorwachter (1873); wn. 1860-1870 in wijk M Kerk nr. 454 te Tilburg; overl. Goirle 8 sep. 1877 (61 jr.); tr. Goirle 5 jan. 1837.

119 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johanna Cornelia Mutsers (Anna, Anne Cornelie; Mutsaers); geb. Moergestel 3 jul. 1813; overl. Tilburg 24 dec. 1859 (46 jr.).


120 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Evert Tabbers (Fabbers); geb. Coevorden 20 okt. 1811; wever (1838), dagloner (1839/1844/1852/1855/1871), arbeider (1842/1884), straatmaker (1847), straatveger (1850), commissionair (1876), bode (1884); wn. op de Heuvel (1847-1884); overl. Tilburg Heuvel 7 dec. 1884 (73 jr.); tr. Tilburg 29 nov. 1838.

121 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johanna Smulders; geb. Tilburg 22 dec. 1814; dagloonster (1838); overl. Tilburg 7 mei 1884 (69 jr.).
♦ Het bijschrift bovenaan de geboorteakte van Johanna duidt niet op een erkenning, maar op de toestemming van de President van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch voor het gebruik van verschillend gedrukte pagina’s ("In het jaar een duizend acht hondert en ..." wordt nu anders geschreven: "In het Jaar een Duizend Acht honderd en ...")


122 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adrianus Johannes Peppenster (Pepinster, Pepenster, Peperster); geb. Rijsbergen 26 jul. 1829; straatmaker (1836/1859/1860/1861/1862), kaaijenlegger (1853); wn. Heuvel Tilburg (1853-1862); Gevangenissen in ’s-Hertogenbosch (1854/1855/1857/1874), Huis van Bewaring te Purmerend (1857), Gevangenissen te Hoorn (1857-1858), huis van arrest en Gevangenissen te Breda (1861), Bedelaarsgesticht Ommerschans en Veenhuizen Nr.2 (1861-1876); overl. tussen 01-04-1876 en 07-05-1884; tr. Tilburg 28 jul. 1859. ///
♦ wordt op 1 april 1876 voor de 7e en laatste keer ontslagen uit de Ommerschans (bedelaarsgesticht c.q. kolonistenkolonie). Bij het huwelijk van zijn dochter Petronella Pepenster op 07-05-1884 wordt hij vermeld als zijnde overleden

123 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Gerardina de Gée (Degee (1856), Degée, Duzé, de Gie (1949); Geerdina); geb. Breda 8 okt. 1830; (wasvrouw 1880-1890); overl. Tilburg 15 nov. 1913 (83 jr.).
♦ In verschillende gerechtelijke akten wordt zij als echtgenoot van Adrianus genoemd "Maria Duzé". Is Degee dan een Tiburge verbastering van Duzé?


124 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelius Julius Thijs (Cornelis Johannes); ged. Hoeven (r.k.) 30 jan. 1806; arbeider te Hoeven (1840/1850/1858), veldwachter (1858); wn. Hoeven (1840) en Bovenstraat no. 86 te Hoeven (1850-1860); overl. Hoeven 15 feb. 1858 (52 jr.); tr. Rucphen 2 mei 1840.
♦ Na het overlijden van Cornelis verhuist Johanna met het gezin Thijs naar wijk B, huisnummer 61 in Hoeven.

125 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johanna Marijnissen (Marijnisse (1840)); geb. Hoeven 15 sep. 1812; dienstmeid en wo. te Rucphen (1840), arbeidster (1850), dagloonster (1870-1880); overl. Hoeven 20 dec. 1877 (65 jr.).


126 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacobus Braat (Braad); geb. Schijf (Rucphen) huisnr. 156 18 feb. 1829; ged. Rucphen; karreman (1849), veldarbeider/landbouwer (1853-1893), wn. Overesselijk op huisnr. 46 (1857); overl. Gastel 26 sep. 1893 (64 jr.); tr. Gastel 26 jun. 1853.
♦ getuigen bij de doop: Joannes Meesters en Elisabeth Suijkerbuijk (nr.507)
♦ De naam Overesselijk is een vervorming van een naam die de ligging van het gehucht ten opzichte van de rest van Oud-Gastel beschreef: over de beek genaamd de (H)esselake. De naam van de waterloop ging geheel verloren en komt alleen nog terug in de gehuchtnaam Overesselijk. Het water kreeg een nieuwe naam: Riet of Rietvaart (dr. K.A.H.W. Leenders).

127 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria van Sprundel; geb. Gastel Wijk A huis no. 104 17 mei 1830; landbouwster (1853), arbeidster (1852, 1862, 1880); overl. Oud-Gastel 5 dec. 1900 (70 jr.).
♦ Mogelijk leefde Maria een armoedig bestaan: ze werd 2x veroordeeld voor diefstal. Op 11 oktober 1852, als haar dochter Adriana Braat, geb. 06-02-1852, 8 maanden oud is, en op 3 januari 1863. Die laatste keer wordt Maria door de arrondissementsrechtbank te Breda veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf in eenzame opsluiting in de gevangenis aldaar wegens medeplichtigheid aan diefstallen. Op 16 januari wordt zij getransporteerd naar de (vrouwen)gevangenis te Gorinchem. Na haar huwelijk met Jacobus in 1853, trekt de familie Braat in bij haar moeder Geertruida en de familie Hellemons. Wanneer in 1870 het gezin Braat zeven kinderen telt verhuist het naar wijk D in Gastel.Generatie VIII
(oudovergrootouders)

<B>Kaart van Friesland</B> (F. Ottens, 1785-1788)
»» Kaart van Friesland (F. Ottens, 1785-1788)

192 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Douwe’s overlijden
»» Douwe’s overlijden
Douwe Harmens Boomsma (Dominicus, Dauwe (1759); Hermens (1791); Boomsma (1787)); geb. Burgwerd; ged. Bolsward (r.k. parochie Heilige Martinus) doopheffer Lisebeth (oma aan moeders kant) 25 dec. 1759; landbouwer/boer (’huisman’) (1787), wn. te Burgwerd (1790); overl. Burgwerd 27 mei 1805 (45 jr.); tr. 1e in parochie Heilige Franciscus Bolsward (r.k.) (27-04-1787) met Tjitske Dirks (Durks; Tjietske, Thiske), waarsch. ged. Sneek (17-04-1757), dr. van Johannis Weissenbach (Wissenbag) en Dirkien Seyes. Tjitske is waarsch. overl. Sneek (10-12-1789); Douwe tr. 2e Bolsward (Parochie Heilige Martinus, r.k.) 20 nov. 1790.
♦ Douwe’s overlijdensplaats- en datum worden genoemd in de huw.akte van zijn zoon Sikke Douwes Boomsma wanneer deze huwt met Elisabeth Olferts van der Pal te Workum (29-02-1824). Imkje, Douwe Harmens vrouw, zal hun laatst geboren kind Douwtje, 6 maanden na de dood van Douwe, dan ook dopen zonder getuigen (02-10-1805).
♦ in de huwelijksakte van 1790 staat:"Coram jan jillis Kuy Bernardus wels", met het haastige en slordige handschrift wordt bedoelt dat als getuigen optraden Jan Jellis, broer van Iempke en Kuy of Koy Bernardus Wels, die heel vaak als getuige voorkomt in Wonseradeel en is overl. Bolsward na 21-11-1811) (R.Both, 2009).
♦ Uit zijn 1e huwelijk met Tjitske wordt Harmen Douwes (Boomsma) (Hermannis) geb. te Burgwerd, ged. Bolsward (27-07-1789). Hermannis wordt waarsch. wees als hij 15 jaar is, en wonende te Witmarsum overl. hij aldr., begr. te Bolsward (21-08-1809), ’leeftijd 20 jaar, ontvangen wegens kistgeld £ 16:16:-

193 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
fragment uit de koopakte van herberg ’De laatste Stuiver’ (Bolsward, 1816)
»» fragment uit de koopakte van herberg ’De laatste Stuiver’ (Bolsward, 1816)
Imkje Jelles (Homminga) (Imk, Ijmkje (1791), Iemkje, Ymkje, Ijmkje, Ympkje, Jellis; Boomsma); geb. Longerhouw; ged. Makkum (r.k.) 12 nov. 1768; herbergierster na de dood van Douwe; overl. Bolsward huisnr. 695 Wijk F buiten de St Janspoort 6 jan. 1828 (59 jr.).

zicht op de Sint Janspoort te Bolsward (Jan Bulthuis, 1793)«« zicht op de Sint Janspoort te Bolsward (Jan Bulthuis, 1793)
♦ als Imkje Jelles tegen de 50 jaar oud is - haar man Douwe is al even overleden - gaat ze vanuit Burgwerd dichterbij de stad wonen en koopt op 8 december 1816 van Sint Gerrits Kamsma en Gerberig Jans Jorna voor 2.700 Carole Guldens ’Herberge de laatste Stuiver’, huis nr.695 aan de weg onder Bolsward net buiten de Sint Janspoort.
Imkje Jelles wordt in andere genealogiën soms genoemd als Ymkje Jelles Postma, dr. van Jelle Sjoerds (Postma) (1724-1797) en Trijntje Jelles N.N. (1732-1806), tr. te Makkum (31-01-1761) wonende te Longerhouw. Maar deze informatie is m.i. onjuist. Terwijl alleen binnen dit gezin de naam Postma wordt aangenomen, weten we dat er rond die tijd te Longerhouw een 2e gezin leefde. Zie het gezin van Jelle Jans en Heertje Johannes


194 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Sijbren Feikes (de Boer) (Siebren, Sibrant, Sibren; Feikis); ged. Makkum (r.k.) 27 nov. 1767; turfschipper (1812); wn. Altena (1793); overl. in het Snekermeer; begr. Makkum 19 apr. 1797 (29 jr.); tr. Piaam/Idsegahuizen (n.herv.) 17-11-1793, tr. Makkum (r.k.) 17 nov. 1793.

195 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jebeltie Hilkis van der Zee (Iebeltje, Ijbeltie (1794, Ybeltie, Yebeltje, Heebeltje; Hielkes, Hylkes, Hijlkes; van der Zee (1812)); geb. Gaast 20 sep. 1768; ged. Gaast/Ferwoude (n.herv.) 2 okt. 1768; wn. Idsegahuizen (1793); overl. Makkum (Mairie) 17 apr. 1812 (43 jr.).


196 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bartle Jakobs Elzinga (Barteld, Bartles, Jacobs; Elzinga (1822)); geb. Kimswerd 28 feb. 1764; ged. Kimswerd (n. herv.) 11 mrt. 1764; arbeider (1820), schipper (1828); wn. Arum (1792); overl. Kimswerd (Wonseradeel) wijk K, huisnr. 28 21 jul. 1828 (64 jr.); tr. Arum (n.herv.) 20 mei 1792, tr. Kimswerd (n. herv.) 20 mei 1792.

197 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Tjib Anskes Karstens (Karstes); geb. Tzum 27 mei 1763; ged. Tzum (n.herv.) 10 jul. 1763; wn. Arum (1792); overl. Kimswerd 12 mrt. 1837 (73 jr.).


198 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Oepkes de Boer (Petrus, Pijtter, Pytter, Oepkis (1792); de Boer, 1843); ged. Roodhuis (r.k.) 3 jan. 1753; begr. Makkum 21 nov. 1807 (54 jr.); otr. Workum en Makkum (gerecht) 16 nov. 1789; tr. Workum en Makkum (n.herv. parochie/r.k. parochie) 16 nov. 1789.
♦ doopnaam van zijn vader is Optatus; bij overl. wordt hij begraven bij de Rooms Katholieke Parochie in Makkum
♦ bij huw. is hij meerderjarig, afkomstig van Workum en vaderloos, zij heeft consent van haar moeder en komt uit Makkum

199 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jantje Jans de Boer (Joukie (1792), Jantjen, Jantie); geb. Makkum; ged. Makkum (r.k.) 14 jul. 1765; overl. Makkum 14 mei 1849 (83 jr.).
♦ ondertekent huw.akte v. dr. Anske Pieters met Jantjen Peters


200 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Siebren Fongers Roorda (Siberen, Sijbren, Syberen; Roorda (1834)); geb. Bolsward; ged. Bolsward (r.k. parochie Heilige Franciscus) 31 mei 1777; kuiper (1812/1834); wn. Bolsward (1812); overl. Bolsward wijk B huisnr. 171 op het Grootzand 9 okt. 1834 (57 jr.); otr. Bolsward (gerecht) 22 apr. 1809; tr. Bolsward (r.k. parochie Heilge Franciscus) 1 mei 1809.

201 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Fokje Gerbens Galema (Fockje, Fokkjen, Fokjen; Galema (1812)); geb. Bolsward; ged. Bolsward (r.k. parochie Heilge Franciscus) 13 jun. 1779; kuiperij uitoefenende te Bolsward (1846); overl. Bolsward huisnr. 382 22 feb. 1856 (76 jr.).


202 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arjen Wiebes Hamersma (Arrien, Wybes, Wijbes); ged. Sneek (r.k.) 21 feb. 1784; (grof)smid aan de Dijkstraat huisnr. 230 te Sneek (1812-1828); overl. Bolsward 27 nov. 1828 (44 jr.); otr. Sneek (gerecht) 12 apr. 1806; tr. Sneek (r.k. parochie) 27 apr. 1806.

203 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertruida Willems Limburg (Truike, Geertruid, Geertrui, Geertruy, Wilhelmus; Limberg); geb. Brielle ca.1785; smederij uitoefenende te Bolsward (1846) na overl. echtgen.; overl. Bolsward huisnr. 242 19 mei 1859. ///


204 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hille Jakobs Mulder (Jacobs); geb. Hichtum; ged. Bolsward (parochie Heilige Franciscus) 5 jan. 1787; boer te Schettens (1813), boerenarbeider te Longerhouw (1815), arbeider en wo. te Bolsward (1850), arbeider (1859); wn. te Kubaard (1859); overl. Bolsward huisnr.341 29 aug. 1859 (72 jr.); otr. Witmarsum en Tjerkwerd 06 mei 1813; tr. Witmarsum (mairie, Wonseradeel) 19 mei 1813.
♦ in 1813 trouwt Hille tegelijkertijd met zijn broer Lieuwe in de mairie van Witmarsum en wordt door beiden de naam Mulder aangenomen
♦ Hille sterft in de zomer van 1859, een half jaar nadat zijn zoon Taeke was overleden

205 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Tjitske Takes Takema (Tjetske; Taekes, Teekes; Taekema); geb. Longerhouw; ged. Makkum (r.k.) 19 aug. 1790; wo. Longerhouw (1813), bolloopster (1865) (=broodverkoopster); overl. Bolsward huisnr. 726 16 mei 1856 (65 jr.).


206 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Simon Heins de Bruin (Seimen, Siemon, Symon; de Bruin (1820)); geb. Friens (Idaarderadeel) 29 dec. 1781; ged. Idaard, Eagum en Friens (n. herv.) 7 jan. 1782; arbeider en wo. te Tirns (1820), arbeider (1822), bolloper en wo. te Bolsward (1850/1860); overl. Bolsward huisnr. 665 11 nov. 1860 (78 jr.); otr. Sneek (Grietenij Wymbritseradeel) 30 jan. 1820; tr. Sneek (Grietenij Wymbritseradeel) 9 feb. 1820.

207 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Elisabeth Harmens Silvius (Segevits) (Liesbeth, Lijsbeth; Silvius (1820)); geb. Lutkewierum; ged. Rien (r.k.) 7 nov. 1789; dienstmeid en wo. te Tirns (1820); overl. Harlingen wijk B huisnr. 86 6 jan. 1870 (80 jr.).


208 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Rutgerus van Bergen (van Berg (1808), Ruth, Rutgeri); geb. Ooij ca. 1765; visser (1828/1837); wn. te Dodewaard (1837) en zegt dan in Nijmegen te zijn geboren; overl. Beuningen 23 mrt. 1837 (72 jr.); otr. Beuningen 5 apr. 1793; tr. Beuningen 25 apr. 1793. ///
Van Bercheren, Bergeren, Berg, van der Berg? Van Bergen!

Op 8 januari 1828 wordt de doopakte van zoon Adriaan aangepast. In een bijgevoegde aantekening wordt het volgende gemeld:

Krachtens een achter dit register geregistreeerd vonnis der Rechtbank van eersten aanleg te Nijmegen, den achtsten januarij achtienhonderachtentwintig is onder anderen gelast dat de naam Van den Berg in nevenstaande akte onder den datum van 11 junij 1808, zal veranderd worden in die van Van Bergen.

Op 08-01-1828 wordt in het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen vastgesteld dat Ruth al vanaf 1798 abusievelijk de namen van Berg en van der Berg heeft gebruikt bij de doop van zijn kinderen. Vonnis: de namen van alle kinderen in alle registers dienen te worden overschreven in die van Van Bergen. Het vonnis spreekt zich echter niet uit over de Adrianus van Bergen die op 07-04-1805 door dezelfde echtelieden in Beuningen wordt gedoopt.

Ruth zelf blijft onbestraft:

Gelast wijdens dat van dit Vonnis aan den Rekestrant eene Expeditie gratie zal worden uitgereikt, ingevolge bewijs van onvermogen verleend door Den Heere Burgermeerster der Gemeente Beuningen den twee en twinstigsten December 1800 Zeven en twintig. Overigens is het een naam die vaker werd verbasterd, zoals van Bergeren en van Bercheren.
♦ mog. gedoopt 11-11-1764, Nijmegen

209 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertruida Zweers (Gertrudis, Gertrui, Geerruij, Geertruid; Sweers); geb. Beuningen ca. 1768; ged. Doddendaal en Ewijk (r.k.) 2 mei 1768; wn. te Beuningen (1837); overl. Beuningen 20 mrt. 1829 (60 jr.).
♦ bij het huwlijk van haar dochter wordt zij onterrecht 60 jaar oud genoemd bij haar overlijden. Dit was 70 jaar.


210 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Henricus Cornelius Krijnen (Hendrik, Hendricus, Cornelis; Crijnen); geb. Ewijk ca. 1785; ged. Doddendaal en Ewijk (r.k.) 17 mrt. 1785; metselaar (1813/1827/1838/1848/1855); wo. Afferden (1838); overl. Beuningen 6 jan. 1863 (77 jr.); tr. Druten 19 aug. 1807.

211 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria van Gemert ((1838)); geb. Afferden ca. 1777; ged. Druten 24 sep. 1777; arbeidster (1848); overl. Beuningen 26 feb. 1862 (84 jr.).


212 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Het Huis den Ham, aan de Niers in Duitsland
<BR>
(Jan de Beijer, 1746)
»» Het Huis den Ham, aan de Niers in Duitsland
(Jan de Beijer, 1746)
Willem Föllings ((Wilhelmus), Guillaume; Föllings (1821), Veulings (1809)); geb. Kessel (a/d Niers, DUI) ca. 1740; dagloner en wonende te Kessel (1809); overl. Ottersum (LIM) 18 jan. 1809 (69 jr.). ///
Willem Föllings uit het Pruisische Kessel

Op 30 januari 1774 trad in het Pruisische Kessel Willem Föllings in het huwelijk met Jacomina Terstegen. De bruid Jacomina Terstegen was een in Kessel gedoopte dochter van Mattheus Terstegen en Elysabeth Haas. Willem was een zoon van Gisbert Föllings. Zijn moeder was volgens zijn uit 1809 daterende overlijdensakte Catharina Bastians, Willem was bovendien geboren in het Pruisische Kessel (tussen Gennep en Goch gelegen). In de doopakten van de parochie te Kessel komt wel een echtpaar Gisbert Föllings en Derris Ostendorp voor. Dit echtpaar kreeg in Kessel een drietal kinderen, waaronder de op 9 maart 1742 gedoopte Jan Willem Föllings. Een van de andere kinderen, Aeltje Föllings, trad later op als doopgetuige bij een van de kinderen van Willem en Jacomina. De eerst geborene van Willem en Jacomina was een dochter en zij kreeg de naam Derris. Ze werd waarschijnlijk vernoemd naar de moeder van Willem. We kunnen veronderstellen dat Derris Ostendorp de moeder is van Willem. Zij is echter reeds enige tijd overleden, waarna de vader van Willem is hertrouwd met Catharina Bastians. Vader Gisbert is overleden in Kessel op 1 augustus 1781.

Het gezin van Willem en Jacomina telde rond 1800 zo’n negen kinderen. De op 21 juli 1789 gedoopte zoon Joannes Henricus, trouwde in de Franse tijd met Geertruida Derks. Dit huwelijk vond plaats in het verderop richting Goch gelegen Asperden op 13 februari 1813. Zijn broer Gisbert Föllings trouwde in 1821 in het westelijk van Nijmegen gelegen Beuningen met Wilhelmina Vervoort. Hij gaf voor zijn trouwakte als beroep arbeider op. Zij was de in Beuningen geboren dochter van Wilhelm Vervoort en Cornelia Bruijste. Al hun zeven kinderen werden geboren in Beuningen. De zoon Wilhelmus Föllings trouwde in Beuningen in 1853 met Maria Jansen. Hun kinderen werden ook weer allemaal in Beuningen geboren. Deze familietak is alleen verantwoordelijk voor de naamvariant Föllings die momenteel nog bestaat in Nederland.

De andere zoon van Gisbert en Wilhelmina, Melchior Föllings, trouwde in 1865 in Beuningen met Catharina Tonen. Zij was een te Neerbosch bij Nijmegen geboren dochter van Johannes Tonen en Wilhelmina Teijssen. Dit gezin verhuisde naar Neerbosch, waar de naam Föllings veranderde naar Vullings in de jaren zeventig van de negentiende eeuw. Catharina overleed in 1876, waarna Melchior hertrouwde te Nijmegen met Catharina’s jongere zuster Johanna Tonen. De op 23 augustus 1793 te Kessel gedoopte zoon Hermanus Föllings, trouwde in 1833 met de in Winssen geboren Gertruida Goossens. Het arbeidersgezin kreeg in totaal vier kinderen, waarvan drie dochters. De in 1843 geboren zoon Wilhelmus Vullings, trouwde in 1875 met Maria Wattenberg. Zij kregen pas op late leeftijd een tweetal kinderen, Wilhelmina en Herman beiden in Winssen geboren. Na de dood van Wilhelmus, hertrouwde Maria in 1903 met ene Gijsbertus Everdij. De schrijfwijze van de naam Vullings veranderde in Winssen van Föllings, via Follings, naar Vullings rond 1840.

bron: P.G.H. Vullings - Vollinc: Onderzoek naar de geschiedenis en herkomst van de familienaam Vullin(h)s in Nederland 1200-2000 (Heemkundevereniging Helden, 1 november 1998)
♦ waarsch. gehuwd 30-01-1774 Kessel (a/d Niers, DUI) met Jacomina Terstegen, ged. Kessel (a/d Niers, DUI), dr. van Mattheus Terstegen en Elysabeth Haas [bron: P.G.H. Vullings - De familienaam Vullings (Panningen, 01-11-1998)]

213 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacomina Terstegen (van Steeg, Tersteeg, Terstegen, Verstegen; Jacomin, Jacomijna, Wilhelmina (1809, 1821, 1840)); arbeidster (1833); overl. na 16 mrt. 1821. /// |||
♦ mogelijk was haar familie afkomstig uit de Bunningse Steeg (Wilhelminalaan)


214 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Wilhelmus Verwoort (Willem, Wilhelm, Wilhemi; Verwoert, van Woort, Verwoort (1821), Vervoort (1799)); geb. Beuningen; ged. Ewijk (Doddendaal en Ewijk) (r.k.) 25 jul. 1763; arbeider (1823); overl. Beuningen 2 mei 1823 (59 jr.); otr. Beuningen 19 apr. 1799; tr. Beuningen (R.K.) 11 mei 1799.
07-04-2018: er is een Willem Verwoort die trouwt op 07-04-1797 te beuningen met met Sophia de Zwart

215 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia Bruijste (Kornelia, Bruijste (1821), Bruijsten (1799)); geb. Beuningen; ged. Ewijk (Doddendaal en Ewijk) (r.k.) 02 mrt. 1774; overl. Beuningen 7 dec. 1809; begr. Beuningen 12 dec. 1809 (35 jr.).


216 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Henricus van Hooff (Hendrik, Hendricus, Henrici (1804); van Hoof, van Hoov); ged. Woensel 23 dec. 1771; wever (1819/1823/1838/1843/1849); wn. Eekenroode No. 42 in Aalst (1838); overl. Aalst (Waalre, NB) 30 okt. 1849 (77 jr.); otr. Aalst 7 nov. 1795; tr. Aalst 22 nov. 1795.

<B>Het dorp Aalst (Eindhoven).</B><BR>
(J. Bulthuis, 1786-1792)<BR><BR>
<B>Aalst</B> (Brabants: Aolst) is een kerkdorp in de gemeente Waalre, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

Het dorpje ligt aan Tongelreep (tonge= zandrug, reep= strook land), een zijriviertje van de Dommel, dat in België ontspringt bij Neerpelt en via Valkenswaard en Aalst in Eindhoven bij de Dommel samenkomt.

Het gebied is van oudsher een duinachtig gebied met heiden en vennen dat werd overheerst door stuifzanden. De naaldbossen in deze regio werden pas later (1850) aangelegd om de stuifzanden te beteugelen. ’Het Hoge Duin’ is een restant van een dergelijk stuifduin.

Waarschijnlijk is Aalst als landbouwenclave ontstaan rondom de oude waterput uit de Romeindse tijd.

Gedurende de gehele Middeleeuwen was hier bewoning aanwezig en vormden houten kerken het dorpscentrum. Zij zijn de voorgangers geweest van een laatmiddeleeuwse bakstenen kerk die een rumoerige tijd heeft gekend. Tijdens de Staatse Periode (1625-1795) werden er voornamelijke Protestantse diensten gehouden, getuige het Aalster dialect "Un vrouw met unne mens’ waarmee wordt bedoeld: "Een vrouw en een man". In 1906 werd de oude kerk vervangen door een neogotische kerk.«« Het dorp Aalst (Eindhoven).
(J. Bulthuis, 1786-1792)

Aalst (Brabants: Aolst) is een kerkdorp in de gemeente Waalre, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het dorpje ligt aan Tongelreep (tonge= zandrug, reep= strook land), een zijriviertje van de Dommel, dat in België ontspringt bij Neerpelt en via Valkenswaard en Aalst in Eindhoven bij de Dommel samenkomt. Het gebied is van oudsher een duinachtig gebied met heiden en vennen dat werd overheerst door stuifzanden. De naaldbossen in deze regio werden pas later (1850) aangelegd om de stuifzanden te beteugelen. ’Het Hoge Duin’ is een restant van een dergelijk stuifduin. Waarschijnlijk is Aalst als landbouwenclave ontstaan rondom de oude waterput uit de Romeindse tijd. Gedurende de gehele Middeleeuwen was hier bewoning aanwezig en vormden houten kerken het dorpscentrum. Zij zijn de voorgangers geweest van een laatmiddeleeuwse bakstenen kerk die een rumoerige tijd heeft gekend. Tijdens de Staatse Periode (1625-1795) werden er voornamelijke Protestantse diensten gehouden, getuige het Aalster dialect "Un vrouw met unne mens’ waarmee wordt bedoeld: "Een vrouw en een man". In 1906 werd de oude kerk vervangen door een neogotische kerk.


217 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrica van de Ven (Henrica, Hendrina, Hendrien); ged. Aalst (NB) 11 mrt. 1769; particuliere (1823/1843); overl. Aalst (NB) 14 sep. 1843 (74 jr.).


218 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Wilhelmus van den Nieuwenhoven (Willem; Nieuwenhooven); ged. Aalst (NB) 30 jun. 1766; wever (1838/1839/1840); wn. Kerkeind No. 37 resp. 40 in Aalst (1838/1840); overl. Aalst (NB) 5 dec. 1839 (73 jr.); otr. Aalst (NB) 14 sep. 1805; tr. Aalst (NB) 29 sep. 1805.

219 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Petronella van Hoof (Petronilla, Pitronella, Peeternella; Hooff, Hoven, Hooven, Hooren); ged. Aalst (NB) (r.k.) 22 apr. 1767; particuliere (1840/1842); overl. Aalst (NB) 22 okt. 1842 (75 jr.).


220 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerardus Ardrianus Heesterbeek (Gerard, Gerardi(e) Adriani(e); Hesterbeek, Heesterbeeks); ged. Leende (r.k.) 12 apr. 1771; vertrekt na zijn huw. uit Leende naar Someren (1796) en is landbwr. aldr. (1813); overl. Someren in de Groenstraat (Lierop) 2 mei 1813 (42 jr.); otr. Leende 3 okt. 1795; tr. Leende 18 okt. 1795.

221 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Petronella Antonius Engelen (Peternel, Peeternel, Pitronella, Petronilla, Petronille, Anthony, Antonie, Antona); ged. Leende 17 nov. 1775; overl. Someren Groenstraat 19 mei 1809; begr. Someren 20 mei 1809 (33 jr.).

<B>Paard en wagen op zandweg</B><BR>
(C. de Bruin, 1870-1940)
<BR><BR>
<B>de Groote Heide in de 18e en 19e eeuw</B>
<BR>
<BR>

Toentertijd sprak de stilte van de Groote Heide bij Aalst  weinig tot de verbeelding: landlopers en wolven maakten de streek onveilig, waardoor de boeren deze uitgestrekte heide soms te voet, maar meestal met paard en wagen bereisden om er gras en turf te steken. Door de wir-war aan wegen en karresporen raakte men gemakkelijk verdwaald en werd het gevaar voor turfkuilen alleen maar groter. De kerktorens van de omliggende dorpen en wat grenspalen op de heide waren dan ook de enige aanknopingspunten die men had. Over de vlakte kon een geheimzinnige, mistige sluier liggen, waardoor men het er niet zelden zag spoken. Heel bekend was de angstaanjagende ’gloeiige’, een lichtgevende geestachtige gedaante die ’s nachts werd waargenomen bij moerassen en op de drassige heidevelden (waarsch. moerasgassen die licht uitstralen, dan wel in wolken glimwormpjes). In de tijd van bijgeloof moest men echt een goede reden hebben om naar of door de Groote Hei te gaan.«« Paard en wagen op zandweg
(C. de Bruin, 1870-1940)

de Groote Heide in de 18e en 19e eeuw

Toentertijd sprak de stilte van de Groote Heide bij Aalst weinig tot de verbeelding: landlopers en wolven maakten de streek onveilig, waardoor de boeren deze uitgestrekte heide soms te voet, maar meestal met paard en wagen bereisden om er gras en turf te steken. Door de wir-war aan wegen en karresporen raakte men gemakkelijk verdwaald en werd het gevaar voor turfkuilen alleen maar groter. De kerktorens van de omliggende dorpen en wat grenspalen op de heide waren dan ook de enige aanknopingspunten die men had. Over de vlakte kon een geheimzinnige, mistige sluier liggen, waardoor men het er niet zelden zag spoken. Heel bekend was de angstaanjagende ’gloeiige’, een lichtgevende geestachtige gedaante die ’s nachts werd waargenomen bij moerassen en op de drassige heidevelden (waarsch. moerasgassen die licht uitstralen, dan wel in wolken glimwormpjes). In de tijd van bijgeloof moest men echt een goede reden hebben om naar of door de Groote Hei te gaan.222 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
<BR><B>Topografische kaart van de omgeving rond Aalst</B><BR>
(Schuurman, 1837)
»»
Topografische kaart van de omgeving rond Aalst
(Schuurman, 1837)
Adrianus Verhoeven (Adriaan, Adriani); ged. Aalst (NB) 7 sep. 1764; bouwman (1832/1837), particulier (1849); overl. Aalst (NB) 6 aug. 1849 (84 jr.); otr. Aalst (NB) 1 mei 1790. ///

223 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriana van de Graaf (Graef, Graaff); ged. Aalst (NB) 28 jan. 1765; particuliere (1832); overl. Aalst (NB) 8 dec. 1837 (72 jr.).


224 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannes van de Laak (Jan, Joannes, van de Laeck); ged. Oostelbeers (r.k.) 1 dec. 1767; landbouwer (1822), dagloner te Oostelbeers (1834/1843); wo. Middelbeers (1822); overl. Oostelbeers 19 feb. 1843 (75 jr.); tr. Oostelbeers 12 feb. 1792.

225 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Petronella van Straten (Petronilla, Pitronella, Peternella; Straaten, Straeten, Verstraeten, Stratum); ged. Oirschot 11 feb. 1760; wo. Middelbeers (1822), dagloner te Oostelbeers (1834); boerin te Oostelbeers (1835); overl. Oirschot 6 mei 1835 (75 jr.).


226 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Nicolaus Claes Vos (Nicolaas); ged. Moergestel (r.k.) 16 jun. 1763; landbouwer (1822); wo. Moergestel (1822); overl. Moergestel 30 jan. 1826 (62 jr.); otr. 2e. Moergestel 6 sep. 1795; tr. 2e Moergestel (r.k.) 20 sep. 1795.
♦ tr.1e Moergestel (16-09-1792) Agnes (Agnetis, Agnees) Arnoldus van der Aghter, ged. Moergestel (11-06-1770), begr. Moergestel (24-10-1794, Nederduits gereformeerd), dr. van Arnoldus van der Aghter en Joanna Adrianus Meulders

227 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Versteden (Versteede, Versteegen); ged. Oostelbeers 20 jan. 1764; overl. Moergestel 20 mei 1822 (58 jr.).
♦ tr. 1e Oostelbeers (15-10-1786) Jan (Joannes) Hems (Heins), overl. waarsch. Oostelbeers (22-09-1794) aan dissentrie


228 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannes Petrus Bressers (Jan Peter (1800), Jan Peters, Jean Pierre, Peeters); geb. Oirschot; ged. Oirschot 3 jan. 1732; wn. Spoordonk 53, wn. Oirschot (1800); overl. Oirschot 2 mrt. 1799 (67 jr.); otr. Oirschot 19 sep. 1789; tr. Oirschot en gerecht Diessen 4 okt. 1789.

229 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Niclasina Joost Hoydonckx (Hoijdonckx, Hoydoncx, Hoydoncks, Hoijdonkx, Hooijdonkx, Hooijdonks, Hooijdonckx, Roijdonkx); geb. Diessen 8 okt. 1747; ged. Diessen (r.k.) 10 okt. 1747; , wn. Oirschot (1800); overl. na 25 mei 1800 (52 jr.). ///
♦ otr./tr. 2e Oirschot (10-05-1800/25-05-1800) Hendrick Jans (Ma)Theeuws. Hendrick otr./tr. 1e. Oirschot (21-01-1775/05-02-1775) Maria Peeter(s) Bressers. Maria tr. 1e Jan Peeters van Doormaelen. Maria overl. 10-05-1799, Oirschot.
♦ naast het feit dat haar achternaam op vele wijzen wordt gespeld komt haar voornaam in akten voor als Nicolaa, Clasina, Clasine en Clazine
onderzoek: ik kan haar overlijden niet vinden (2011-2018); wel vind ik Clasien Hendrik Mateusen, begr. 21-03-1805 te Oirschot


230 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannes Adriaans (Jan, Joannes, Jean; Adriaensen, Adriaansen); ged. Netersel (r.k.) 2 apr. 1763; landbouwer en wn. te Oostelbeers (1813/1828); overl. Oostelbeers 7 apr. 1828 (65 jr.); otr. Oostelbeers 23 jan. 1790; tr. Oostelbeers 7 jan. 1790.
♦ de trouwakte moet worden ingezien om data duidelijk te krijgen

231 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Ida Liebregts (Ide, Librechts); ged. Oostelbeers 21 dec. 1750; overl. Oirschot 22 sep. 1828 (77 jr.).
♦ otr./tr. 1e Oostelbeers (23-08-1777/07-09/1777) Peter Vromans; geb. waarsch. Middelbeers (13-05-1715), overl. Oostelbeers (10-01-1788), zn. van Gerardus Joannes Mathis Vromans en Anna N.N..

232 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Martinus Johannes Janssens (Martin Jean; Janssens (1839)); geb. Tilburg ca. 1771; wever (1797); overl. Tilburg Berendstraat 316 10 apr. 1812 (41 jr.); otr. Tilburg 17 jun. 1797; tr. Tilburg 3 jul. 1797. ///
♦ 04-05-2010: Voor een verdere uiteenzetting Janssens-Belkom zie: - G. Ketelaars - Kwartierstaat Ketelaars (94. Martinus Johannes Janssens)
♦ geen Marinus of Martinus komt in aanmerking tussen (1770-1780) na handmatig onderzoek in de Rooms-Katholieke en Nederduits gereformeerde doop-, trouw- en begraafregisters te Tilburg
♦ 13-03-2011: mog. ouders zijn Johannes Jansen en Anna Maria Gerard van Ven, tr. Tilburg (24-04-1764) en (31-03-1764) of Joannis Janssens, overleden te Tilburg (09-07-1823) oud 86 jaren, wever, zoon van Cornelis Janssens en Maria Mutsaers, tr. Tilburg (21-04-1771) met Maria Pulskens

233 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Anna van Belkom (Anna, Marie Anne; Bellekom); geb. Tilburg 1776; ged. Tilburg (r.k.) 26 jul. 1780; spinster (1821/1823); overl. Tilburg Oerle no. 24, 7 nov. 1823 (47 jr.).
♦ tweeling met Joannes Baptista van Belkom

234 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Peter Jan Baptist van den Brekel (Petrus); geb. Tilburg; ged. Tilburg (r.k.) 12 mei 1783; timmerman (1805), wever (1815/1816), spinder (1850), wo. Tilburg - Veldhoven (1816); overl. Tilburg wijk Oerle 19 okt. 1850 (67 jr.); otr. Tilburg 25 jun. 1815; tr. Tilburg 12 jul. 1815.
♦ otr./tr. 1e Tilburg (15-06-1805/01-07-1805) Elisabeth Peijnenborg (Peijnenburg,Pijnenburg), dp. Tilburg (r.k.) (17-01-1780), overl. Tilburg (08-03-1815), dr. van Christiaan Peijnenborg (Christianus) en Cornelia Elisabeth van Gorp (Elizabetha).

235 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Aldegonda van Oorschot (Aldegundis); geb. Tilburg; ged. Tilburg (r.k.) 5 sep. 1789; spinster (1815); overl. Tilburg wijk Oerle 3 jun. 1860 (70 jr.).


236 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Joannes Hendrikus van der Foelaert (Hendrik, Henricus; Foelaart); geb. Goirle; ged. Goirle (n.herv.) 04 mrt. 1785; schoenmaker te Goirle (1815/1820/1837), koopman (1846); overl. Goirle wijk B 6 nov. 1846 (61 jr.); tr. Goirle 11 jan. 1808.
♦ 4 dagen voor zijn huwelijk laat Hendrik zich (r.k.) dopen te Goirle op (07-01-1808)

237 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johanna van der Flaas (Joanna, Flaes); ged. Goirle (r.k.) 7 mrt. 1783; overl. Driel 28 jun. 1869 (86 jr.).


238 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannes Mutsers (Johannis, Joannes, Jean, Mutsaers); ged. Moergestel (r.k.) 21 mei 1787; landbouwer (1813); overl. Moergestel 20 dec. 1819 (32 jr.); tr. Moergestel 21 jun. 1813.

239 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriana Mulders (Adrienne); ged. Moergestel (r.k.) 21 nov. 1777; particuliere (1813); overl. Moergestel 3 nov. 1813 (35 jr.).


240 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannes Tabbers (Tabbert, Tabberts (1810), Fabbers; Johannes Christiaan); geb. Holthone; ged. Hardenberg 22 okt. 1769; wn. Holthone (1810), arbeider (1811/1838/1846); overl. Coevorden 19 okt. 1846 (76 jr.); otr. Heemse 06 apr. 1810; tr. Heemse 02 mei 1810.
Holthone (Holthoone) is een gehucht van enkele boerderijen ten zuid-westen van Coevorden, enkele kilometrs van Anerveen vandaan. Evert Roelofs TABERNAKEL wordt in 1764 genoemd als boer en pachter op de katerstede Tabernakel (Tabernacal op de Scheer, huisnummer 5) in Holthone die dan waarsch. sinds 1723 door de familie wordt bewoond. Helaas is de stede afgebroken.De familienaam Tabbers is de verbastering van de naam Tabernakel als zijnde afkomstig van de stede Tabernakel, onderdeel van de Scheer in Holthone.

bron: De eigenaren en bewoners van de Holthoner erven in de Gemeente Hardenberg
♦ Andere kinderen uit dit huwelijk: 1. Fennechien Tabbers, geb. Gramsbergen 11 dec 1813, overl. Elburg 28 aug 1850 2.Christina Tabbert, geb. Coevorden 24-03-1819, overl. Coevorden 06-11-1825

241 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Christina van den Berg (Stiene; Barg, van den Burg, Bergh, Witman); geb. Anerveen ca. 1784; wn. Anerveen (1810); overl. Coevorden 25 mrt. 1819 (35 jr.). ///
♦ Christina trouwt op dezelfde dag en plaats als haar broer Albert van den Berg en haar zus Jennechien van den Bergh. Broer Roelof van den Berg trouwt een jaar daarvoor. Ze overlijdt op 35-jarige leeftijd, 2 dagen na de geboorte van haar dochter Christina Tabbert
♦ Anerveen = Aanderveen = onder de Aane


242 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N. N.N.. /// |||
♦ Toen Johanna Smulders geboren werd was haar moeder Anna Cornelia Smulders net 18 jr. Bij het aangeven van Johanna in 1814 bij de Gemeente Tilburg wordt geen vader genoemd en Anna Cornelia zal ook nooit trouwen. Johanna zal nooit door een vader erkend worden. Want ook wanneer Johanna trouwt wordt geen vader vermeld en loopt de tak aan vaders kant dood.

243 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anna Cornelia Smulders (Smeulders); ged. Tilburg (r.k., parochie Sint-Dionysius) 10 aug. 1796; wo. Heuvel 2378 te Tilburg, is dagloonster en ongehuwd (1838, 1849-1859), wo. wijk M Kerk 102 Tilburg (1860-1870); overl. Tilburg Kerkstraat 25 mei 1871 (74 jr.).
♦ ze woonde lange tijd met dochter Johanna in bij het gezin van Evert en Johanna Tabbers.


244 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannes Gerardus Peppenster (Jan, Jean Gerard; Pepenster, Pepinster,); geb. Herve (BEL) ca.1785; straatmaker (paveur) te Rijsbergen (Kanton Ginneken) (1812-1866); wo. Rijsbergen wijk A no. 12 (1813) resp. A41 (1820), A37 (1822), wijk A2 (1824-1829), geregistreerd in Tilburg Heuvel nr. 2313 (1840), nr. 2312 (1849-1859); overl. Tilburg Heuvel 26 aug. 1866; otr. Princehagen (Canton de Breda, Commune de Haye) 19 apr. 1812; tr. Princenhage (Breda) (r.k.) 4 mei 1812. ///
♦ kinderen:

1. Gerard Pepinster, geb. Rijsbergen (NB) 05-04-1813, overl. Tilburg (NB) 29-09-1854, huw. Anna Maria Janssen
2. Maria Peppenster, geb. Rijsbergen (NB) 06-09-1815, overl. Sprang-Capelle (NB) 21-03-1852, huw. Johannes Brands
3. Joanna Cornelia Pepinster, geb. Rijsbergen (NB) 25-01-1818, overl. Tilburg (NB) 11-03-1838
4. Elisabeth Pepinster, geb. Rijsbergen (NB) 22-09-1820, overl. Tilburg (NB) 16-01-1883, huw. Baptist de Jong
5. Catharina Pepinster, geb. Rijsbergen (NB) 9-03-1822, overl. Tilburg (NB) 25-02-1836
6. Petrus Pepinster, geb. Rijsbergen (NB) 15-12-1824, overl. Tilburg (NB) 06-03-1886
7. Jacoba Pepinster, geb. Rijsbergen (NB) 27-05-1827, overl. Tilburg (NB) 31-10-1864
8. Adrianus Pepinster, geb. Rijsbergen (NB) 26-07-1829, overl. onbekend 1876-1884, huw. Maria Gerardina de Gee
Jantje Pepinster en de cholera-epidemie van 1866 in Tilburg

De 80-jarige Jan Peppenster is de eerste in Tilburg die aan de Cholera-epidemie van 1866 overlijdt, getuige Kees Smeulders in de Tilburgsche courant van 10-07-1926:

"In 1866 werd ons land evenals geheel westelijk Europa, door de zoo gevreesde besmettelijke ziekte de cholera geteisterd, en ook in onze stad heeft dezelve eenige offers geëischt. Zij vertoonde zich het eerst in het toenmalig logement "de Pijl", nu café Bellevue, aan den Heuvel tegenover mijne ouderlijke woning. Naast meerdere zieken, lag daar een oude man Jantje Pepinster, die op Vrijdagavond den 28en Augustus aan de ziekte bezweek.

Wij waren destijds met een nieuwen stal in aanbouw. Dien vrijdag werden twee zware balken ingelegd. Bij den eerste was een smitsknecht uit de buurt, behulpzaam, doch om zijn kracht te toonen, eischte deze den tweeden balk even zwaar als den eerste voor zich alleen, en legde eerst het eenen en daarna het andere einde op den muur alsof het een wandelstok was. Deze buitengewone sterke man, een Helmondenaar, was in de "de Pijl" in den kost. Toen hij dien avond van genoemd overlijden hoorde, beving de vrees hem zodanig, dat hij dien nacht gezeten op zijn koffer slapeloos doorbracht. Den volgenden Zaterdag greep ook hem de ziekte aan, en den volgende Zondagmorgen is hij overleden. ’t Is bekend, dat ernstige vrees voor eene besmettelijke ziekte, als dezelver handlangster kan worden beschouwd.

Op het pleintje voor genoemd café werden voortdurend vaten teer verbrand, die een ondragelijken walm verspreidden, welke zelfs bij helderen zonneschijn, de lucht zwart kleurde. Men hoopte daardoor de ziektekiemen te verdrijven. Ook in de omgeving van ’t Heike, nu Piuspark, heeft cholera een paar offers geëischt en in den Noordhoek eerste huis bij den overweg Sjefke Heerkens. Deze laatste werd om zijne jovialiteit betreurd.

1866. Wegens genoemde ziekte, mocht het dat jaar bijna nergens, en ook hier voor het eerst dat mij heugt, geen kermis zijn."

bron: Kees Smeulders, Mijne Memories XIII, Tilburgsche courant, 10-07-1926
♦ In de volkstelling van (1849-1859) staat als geb.plaats vermeld: ’Erf (Limburg)’, wat met potlood verbeterd wordt in ’Herve’ (in Wallonië); in zijn overlijdensakte staat wederom: ’geboren Erf, provincie Limburg’. ’Herve’ met frans accent uitgesproken kan ’Erf’ worden. Herve en Pepinster in Belgie liggen nog geen 10 km van elkaar vandaan.

245 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Petronella Lodders (Pitronella, Petronelle, Petronille, Pieternella); geb. Geertruidenberg; ged. Geertruidenberg (r.k.) 14 jun. 1790; wn. Rijsbergen (1812), particuliere (1820-1824); overl. Tilburg wijk Kerk 31 dec. 1864 (74 jr.).
♦ in de bron van huw. akte wordt als geboortegegeven gemeld: Geertruidenberg (14-06-1790)


246 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Nicolaas Josephus de Gée (Nicolas, Joseph; Degee , de See, Duzé ?); geb. Luik (BEL) 22 dec. 1796; kannonier (1823), brigadier (1828), korporaal (1830) en wachtmeester (1833) bij het korps rijdende artillerie (Gele Rijders) nr. 10 in Breda, gepensioneerd wachtmeester (1847); wo. Breda wijk A nr. 238 (1829-1839) en wn. Tilburg Heuvel wijk N no. 2342 (1847-1859), resp. no. 113 (1860-1870) en no. 2563; overl. Tilburg Heuvel 1 mei 1868 (71 jr.); tr. (waarsch. r.k.). ///
♦ volgens de volkstelling van 1880-1890 zou hij zijn overleden op (01-02-1870)

Het Korps Rijdende Artillerie«« Het Korps Rijdende Artillerie

247 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Barbara Dufour ( (1859), Marie Barbe (1858), Barbera (1859), Du Four, Du Tour); geb. Gent (BEL) 12 jul. 1797; overl. Tilburg Heuvel 1 feb. 1870 (72 jr.).


248 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geboorteakte van Joannes Thijs, Hoeven 1779.
»» Geboorteakte van Joannes Thijs, Hoeven 1779.
Johannes Thijs (Jan, Joannes, Joannis); geb. Palingstraat; ged. Hoeven (r.k.) 1 aug. 1779; landbouwer (1835), arbeider (1812/1842); wn. Moleneinde no. 93 (Hoeven, min. 1812-1842); overl. Moleneinde wijk A, huisnr. 93 14 apr. 1842 (62 jr.); otr. Hoeven 20 apr. 1805; tr. Hoeven 05 mei 1805.
♦ Palingstraat is een gehucht ten noorden van Hoeven (’onder de hoeven’) en Etten-Leur (’etten’) dat destijds onder het bestuur van Etten viel (2010).

De Kerk in Hoeven, gezien vanuit Palingstraat-Sprangweg, waar Wijnand en Cornelia in 1776 trouwen en in 1779 Johannes wordt gedoopt.<br><br>
(J.L. Gerlagh, ca. 1780)«« De Kerk in Hoeven, gezien vanuit Palingstraat-Sprangweg, waar Wijnand en Cornelia in 1776 trouwen en in 1779 Johannes wordt gedoopt.

(J.L. Gerlagh, ca. 1780)


249 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Verbregt; ged. Hoeven (r.k.) 5 dec. 1782; overl. Hoeven 27 apr. 1835 (52 jr.).

Huwelijksakte, 1806«« Huwelijksakte, 1806
♦ "...Jan Thijs, jongman geboren in de Palingstraat jurisdictie van Etten en wonende onder de hoeven, bruidegom, met Maria Verbregt, jongedochter geboren onder de hoeven en wonende onder de hoeven jurisdictie, bruid".


250 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Antonius Marijnissen (Marijnisse; Anton, Antonij, Antoine); geb. Zegge ca.1767; ged. Oudenbosch (r.k.) 9 dec. 1767; wn. Hoeven (1806); dagloner/arbeider en wn. te Bosschenhoofd no. 182 (1811/1812/1817); overl. Bosschenhoofd (Hoeven) no. 18 of 78a 5 jan. 1819 (51 jr.); otr. Hoeven 13 sep. 1806; tr. Hoeven (r.k.) 28 sep. 1806.
♦ Anthonius wordt tegelijkertijd met zijn 2 zusjes Francisca en Catharina Marijnisse(n) gedoopt

251 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Catharina Michielsen (Michielse, Machielsen, Machielse, Mechielsen); ged. Etten-Leur (r.k.) 13 okt. 1775; wn. Oudenbosch (1801), wn. 'op het Bossenhooft onder de Hoeven' (1806), arbeidster en wo. te Hoeven (1822), werkvrouw en wo. te Oudenbosch (1834); overl. Oudenbosch wijk BG no. 321 28 mrt. 1837 (61 jr.).
♦ otr./tr. 1e Oudenbosch (26-12-1801/10-01-1802) met Jan Simons; geb. Zegge, ged. Oudenbosch (03-10-1754), overl waarsch. Hoeven (22-05-1805), zn. van Wilhelmus Simons en Maria Dam. Jan Simons (Joannes) otr. 1e Etten-Leur en Hoeven (n.h., 21-04-1781) en tr.1e Hoeven (r.k., 06-05-1781) met Willemijna Cornelisse van Halteren (Wilhelma; Helteren); ged. waarsch. Etten-Leur (20-12-1759), overl. tussen 1784-1802, dr. van Cornelius van Helteren en Adriana Petrus van Boxel
♦ otr./tr. 3e Hoeven (02-02-1822/10-03-1822) met Isaac van Ours (Izaak); ged. Oudenbosch (r.k.) (08-06-1770), arbeider (1822), overl. Oudenbosch (09-04-1828), zn. van Adriaan van Ours en Maria Kop (Hop)


252 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N. N.N.. /// |||
onderzoek: mog. Jacobus Mutsers. Van Petronella zijn geen huwelijken bekend. Wel kreeg zij 3 onwettige kinderen:

1. Jacobus Braat
2. Jacoba Braat
3. Johannes Braat.

Bij de doop van Jacoba Braat (Rucphen, 02-04-1831) wordt door de pastoor vermeld als vader : Jacobus Mutsers.

253 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Petronella Braat (Braet); geb. Wouw te Langendijk, ca. 1802; ged. Roosendaal (Parochie St. Jan de Doper, r.k.) 9 okt. 1804; arbeidster te Schijf (1829), arbeidster (1831/1834), arbeidster en wn. te Rucphen (1853/1861); overl. Rucphen 25 aug. 1873 (70 jr.). ///

254 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N. N.N.. /// |||
onderzoek: van Maria van SPRUNDEL bestaat een geboorteakte zonder genoemde vader. In geen enkele andere akte wordt de (natuurlijke) vader van Maria vermeld/gevonden. Als Maria in juni 1853 zal gaan trouwen, is haar moeder Geertruida al in januari van dat jaar op het gemeentehuis van Oud en Nieuw Gastel om Maria in te schrijven in het bevolkingsregister. Net zoals in 1830 toen Maria werd geboren, wordt er geen vader genoemd, maar verklaart een heelmeester/geneesheer als comparant (Johannis Josephus van Sprangh, 1830; niet ondertekend uit hoofde van de functie van geneesheer, 1853). Om te bewijzen dat zij de natuurlijke moeder is vertelt ze te weten dat Maria op een diensdag geboren is. Maar 17 mei 1830 viel op een maandag.

255 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertruijda van Sprundel (Gertrudis); ged. Oud en Nieuw Gastel (r.k.) 15 mei 1805; landbouwster en wonende te Gastel (1830/1842/1843/1846/1850/1853/1862/1872/1874); overl. Gastel 13 apr. 1874 (68 jr.).
♦ otr./tr. Gastel (23-04-1837/08-05-1837) met Antonius Julius (Antonij/Anthonie/Anthony) Hellemons; ged. Gastel (10-11-1807), overl. Gastel (28-03-1871), landbouwer/bouwman/arbeidslieden (1830/1838/1839/1843/1846/1850/1862), arbeider (1871), zn. van Petrus (Pieter, 1871) Hellemons en Catharina Nolle(n), kl.zn. van Willem Hellemons, Maria Stevens, Gerrit Nollen en Johanna Neelis Jan.Ga verder naar volgende generatie
Ga terug naar vorige generatie