Kwartierstaat Boomsma-van de Laak

Deze kwartierstaat bevat 390 personen

 
ALGEMEEN
Voorpagina
Bronnen
Afkortingen

ALLE VOOROUDERS
Gesorteerd op nummer
Gesorteerd op achternaam
Gesorteerd op geboortepl.
Gesorteerd op trouwpl.
Gesorteerd op overl.pl.
Analyse volledigheid

PER GENERATIE
Generatie I-VI
Generatie VII-VIII
Generatie IX
Generatie X
Generatie XI
Generatie XII
Generatie XIII
Generatie XIV
Generatie XV
Generatie XVI-XVII
Generatie XVIII-XXI
Generatie XXII-XXIX
Generatie XXX-

WEERGAVE
Standaard
Beknopt

CONTACT
Ludo Both te Zwingelspaan
stuur een e-mail

BEHEER
Inloggen

Overzicht beschikbare kwartierstatenGeneratie XII
(stamovergrootouders)

Deze generatie kan gegevens bevatten die, onder bronvermelding, van derden zijn overgenomen.
»» Deze generatie kan gegevens bevatten die, onder bronvermelding, van derden zijn overgenomen.

3072 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
na het overlijden van Douwe blijkt uit de inventarisatie van zijn goederen (1650) dat hij de erfdelen beheerde van zijn dochter Jildu Douwes uit zijn 1e huwelijk met Jildu Douwes <B>Hopperus</B>. Zij erft dan, via haar moeder, een aantal percelen en onder andere ’<I>haar deel in de Friesmazate</I>’ (de Friesma State te Idaard). In de jaren 1571-1601 kwam Friesma door erfenis en koop aan de familie Andringa op Tyallemasate in Goutum en vervolgens door erfenis aan leden van de families Hopperus en Rheen. Vóór 1640 en opnieuw in 1649 - in dat jaar ongeveer 60 pondematen - wisten Abraham en zijn neef Carel Roorda uit Grouw het goed te kopen. «« na het overlijden van Douwe blijkt uit de inventarisatie van zijn goederen (1650) dat hij de erfdelen beheerde van zijn dochter Jildu Douwes uit zijn 1e huwelijk met Jildu Douwes Hopperus. Zij erft dan, via haar moeder, een aantal percelen en onder andere ’haar deel in de Friesmazate’ (de Friesma State te Idaard). In de jaren 1571-1601 kwam Friesma door erfenis en koop aan de familie Andringa op Tyallemasate in Goutum en vervolgens door erfenis aan leden van de families Hopperus en Rheen. Vóór 1640 en opnieuw in 1649 - in dat jaar ongeveer 60 pondematen - wisten Abraham en zijn neef Carel Roorda uit Grouw het goed te kopen.

Douwe Lieuwes (Boomsma) (Lieuwesz); landbouwer, kerkvoogd van Roordahuizum; de naam ’Lieuwe’ is een verbastering van de naam ’Liudo’ (Ludovicus); overl. ca. 1649; tr. ca. 1639/1640. /// |||
tr. 1e: Jildu Douwes Hopperus. Hun kind: Jildu
inventarisatie (19-12-1650): Inventarisatie 19 febr. 1650 van de goederen van wijlen Douwe Lieuwes, op verzoek van Pytrick Hoytedr voor haar kinderen bij Douwe Lieuwes, nl. Lieuwe Douwes in ’t 10de jr., Simme Douwes in ’t 7de jr., Piter Douwes in ’ 15de jr. en Sibbel Douwes in ’ t tweede jr.; Piter Hoytes is oom en cur. div. Gerben Jans en Gerben Lieuwes zijn curatoren over Jildu Douwes, dr. van Douwe Lieuwes en Jildu Douwesdr, zijn eerste vrouw. In de inventarisatie o.a. vee, ’in- en uitschulden’, het erfdeel van Jildu Douwes (o.a. haar deel in Friesmazate te Idaard en een legaat van wijlen Jeltie Andringa, haar grootmoeder, en diverse percelen van haar overgrootmoeder en grootmoeder). Anno 1640 heeft Pytrick Hoytes ten huw. ingebracht 1500 eg, in 1649 151 gg.

De Friesma State te Idaard ca. 1800 «« De Friesma State te Idaard ca. 1800

3073 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Pytrick Hoytes n.n.; landbouwer; overl. ca. 17 mrt. 1693. /// |||
inventarisatie (17-11-1693): Inventarisatie 17 nov. 1693 van wijlen Pytrick Hoytes’ goederen, op aangeven van Simme Douwesz. Pytrick Hoytes heeft tot haar erfgenamen de twee minderjarigen nagelaten van wijlen Lieuwe Douwes: Sicke Lieuwes, 22 jr., en Douwe Lieuwes, 19 jr.; verder Simme Douwes en ’t weeskind van Pyter Douwes, genaamd Douwe Pyters, 14 jr., en ten slotte de minderjarige kinderen van wijlen Sibbel Douwes, genaamd Lijsbet Jacobs, 22 jr., Douwe 18 jr., Claes ca. 16 jr. In de boedel o.a. vee, 10 schilderijen, vrouwenkleren, contant geld, ’in- en uitschulden’, enz.

De kinderen van Douwe en Pytrick:

Lieuwe (Boomsma), geb. ca. (1640)
• Simme (Boomsma), geb. ca. (1644)
• Pyter (Boomsma), geb. ca. (1646)
• Sibbel (Boomsma), geb. ca. (1648).

3074 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
mog. Claes Pytters n.n.; overl. vóór 23 nov. 1693. /// |||
Inventarisatie (23-11-1693): inventarisatie 23 nov. 1693 ten sterfhuize van wijlen Sibbel Douwes en wijlen Jacob Claessen te Rauwerd; ten overstaan van Hoyte Simmes, huisman te Goutum, en Joucke Heeres, huisman te Rauwerd. Vermeld worden o.a. vee, onroerend goed: huis, schuur, hof, bomen en plantagie, alsmede watermolen en ’karnmolen’, staande en gelegen te Rauwerd, door Jacob Claessen aangekocht van de mede-erfgenamen van wijlen Claes Pytters en Lijsbet Eedes, in tijden e.l., met 65¥2 pm land, bij het huis behorend, volgens koopbrief d.d. 19 mei 1669. Verder nog land te Mantgum, Schillaerd en Rauwerd. Ook 6 zilveren lepels getekend met S.D. 1663. Zie stemkohier Mantgum 1698, nr. 7, groot 35 pm, waarvan eigenaren zijn o.a. Eede Claessen te Roordahuizum 1/18, Antie Claessen te Jirnsum 2118, Douwe Jacobs, Bolsward, en Claes Jacobs, Rauwerd, met Lieuwe Hommes samen 1118 part, kinderen van wijlen Jacob Claessen en Sibbel Douwes.

3075 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
mog. Lijsbet Edes, n.n.; overl. vóór 23 nov. 1693. /// |||
Hun kinderen: Ibeltie, Ede, Jacob, Pieter, Antie

3076 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Sioucke Harckes n.n.; overl. Burgwerd 1670. /// |||
Inventarisatie (14-04-1670): inventarisatie 14 april 1670 van wijlen Sioucke Harckes goederen; ten verz. van Harmen Siouckes, meerderjarig, Aefke Siouckes (getr. met Sybren Fongers) te Burgwerd, Rienck Siouckes, mede aldaar, meerderjarig, Doecke Wytses te Kubaard als vader van zijn vijf kinderen bij wijlen Brecht Siouckes; Claes Epes te Burgwerd als oom en curator over Tial Gerlojfs, dr. van Gerloff Epes en Martjen Siouckes. In inventaris o.a. 6 schilderijen, een schip, vee, onroerend goed (o.a. huis en 1/6 deel van de watermolen te Burgwerd), ’in- en uitschulden, brieven en instrumenten’. Boedelscheiding vindt plaats 6 sept. 1670; saldo bedraagt ƒ 5985-13-0.

3077 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Antje Harmens n.n.; overl. vóór 1670. /// |||
hun kinderen: Harmen, Aafke, Martjen, Brecht, Rienk

3078 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Wybe Annes n.n.; afk. Abbega; overl. vóór 24 jan. 1661; tr. Gerecht Wonseradeel 07 dec. 1650. /// |||
(10-05-1668): Sibolt Sybrens en Haringh Annes benoemd 10 mei 1668 tot curatoren over de twee voorkinderen van wijlen Yts Sybrens bij Wybe Annes.

3079 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Yds Sybrens n.n.; afk. Parrega; overl. vóór 1668. /// |||
hun kinderen: Aeg en Wybe
♦ tr. 2. N.N.Ga verder naar volgende generatie
Ga terug naar vorige generatie