Kwartierstaat Boomsma-van de Laak

Deze kwartierstaat bevat 390 personen

 
ALGEMEEN
Voorpagina
Bronnen
Afkortingen

ALLE VOOROUDERS
Gesorteerd op nummer
Gesorteerd op achternaam
Gesorteerd op geboortepl.
Gesorteerd op trouwpl.
Gesorteerd op overl.pl.
Analyse volledigheid

PER GENERATIE
Generatie I-VI
Generatie VII-VIII
Generatie IX
Generatie X
Generatie XI
Generatie XII
Generatie XIII
Generatie XIV
Generatie XV
Generatie XVI-XVII
Generatie XVIII-XXI
Generatie XXII-XXIX
Generatie XXX-

WEERGAVE
Standaard
Beknopt

CONTACT
Ludo Both te Zwingelspaan
stuur een e-mail

BEHEER
Inloggen

Overzicht beschikbare kwartierstatenGeneratie XI
(stamgrootouders)

Deze generatie kan gegevens bevatten die, onder bronvermelding, van derden zijn overgenomen.
»» Deze generatie kan gegevens bevatten die, onder bronvermelding, van derden zijn overgenomen.

1536 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Lieuwe Douwes (Boomsma); geb. ca. 1640; afk. Roordahuizum (1671), landbouwer; overl. Jellum (regist. Roodhuis) kort vóór 07 apr. 1691 (51 jr.); tr. 2e: Gerecht Hennaarderadeel, 18-12-1678 met Trijntje Jans, afk. van Oldeboorn; tr. 3e: Roodhuis (r.k.), 22-12-1681 en voor het Gerecht Hennaarderadeel, 25-01-1682 met Dieuwke Hiddes, afk. van Lutkewierum; tr. 1e Gerecht Rauwerderhem 08 feb. 1671. ///
boedelscheiding (30-01-1671):
Boedelscheiding d.d. 30 jan. 1671 tussen Claes Ydserts, wonend onder Grou, als curator over het weeskind van wijlen Sicke Willems en Ybeltje Claessen, ter ene zijde, en voornoemde Ybeltje Claessen, hertr. met Lieuwe Douwes, ter andere zijde. Lieuwe en Ybel zullen het weeskind onderhouden in kost en drank en lezen laten leren. Verder zorgen zij voor zijn schoeisel, hemden en ’neusdoecken’, etc. Het aandeel van het weeskind is £ 3820-7-0, alsmede 4’/2 pm land te Grou, gelegen in de door Idzert Willems gebruikte zate, genaamd ’Niedam’. Daarna wordt Claes Idzerts als curator vervangen door Lieuwe Douwes.

inventarisatie en boedelscheiding (07-04-1691):
Na het overlijden van Lieuwe Douwes vinden opnieuw inventarisatie en boedelscheiding plaats: Sicke Lieuwes, ongeveer 20 jr., en Douwe Lieuwes, ca. 17 jr., gesterkt met AEde Claessen te Roordahuizum, hun oom van moederszijde, contra Pytter Douwes te Wirdum, volle oom van vaderszijde, en Willem Sickes te Lutkewierum, halfbroer. Volgt inventarisatie van de goederen van wijlen Lieuwe Douwes, gestorven te Jellum, op aangifte van Dieuke Hiddes, de weduwe; in de boedel o.a. vier schilderijen, zilver en goud, ’brieven en instrumenten’, vee, enz.

1537 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Ibeltie Claeses n.n. (Ebel); afk. Rauwerd; overl. Lutkewierum 21 feb. 1677; begr. (registr. Roodhuis); tr. tr. 1e Gerecht Rauwerderhem 30 nov. 1663 Sicke Willems, afk. Akkrum, landbouwer, overl. ca. 11 april 1670, zn. van Willem Sickes en Hill Willemsdr. Hun kind: Willem.. ///
♦ Hun kinderen:

• Sicke (Boomsma), geb. ca. (1671)
Douwe (Boomsma), geb. ca. (1674)

1538 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Harmen Sjoukes n.n.; geb. ca. 1640; landbouwer, meier op Burgwerd stem 30; overl. Burgwerd 03 feb. 1691 (51 jr.); tr. Gerecht Wonseradeel 19 apr. 1673. ///
Inventarisatie 10 maart 1691: inventarisatie 10 maart 1691 van de goederen van wijlen Harmen Siouckes te Burgwerd. Er zijn twee minderjarige kinderen, nl. Antie, oud 12 jr., en Rints Harmens, oud 7 jr. Curatoren: Rienck Siouckes, ontvanger te Burgwerd, oom van vaderszijde, en Dirk Pytters Lollum, koopman te Bolsward. In de inventarisatie o.a. zes schilderijen, vee, land, zilver, ’brieven en instrumenten’, enz. Op 22 sept. 1702 volgt de definitieve afwikkeling. Antie Harmens is dan al getrouwd met Douwe Lieuwes.

1539 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Aeg Wybes n.n.; afk. Abbega; overl. vóór 1691. ///
De kinderen van Harmen en Aeg:

Antje, geb. ca. 1679
• Rinske, geb. ca. 1684Ga verder naar volgende generatie
Ga terug naar vorige generatie